Управління системою правового виховання в освітній організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено теоретичні засади управління системою правового виховання в освітній організації. У практичній частині проаналізовано стан управління відповідною системою, рівні правової культури здобувачів, готовність педагогів і батьків до реалізації завдань право виховної освіти. З урахуванням результатів розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення зазначеного аспекту управлінської діяльності, проведено її експертну оцінку. The work highlights the theoretical principles of managing the legal education system in an educational organization. In the practical part, the state of management of the relevant system, the level of legal culture of applicants, the readiness of teachers and parents to implement the tasks of educational law are analyzed. Taking into account the results, a comprehensive target program for improving the specified aspect of management activity was developed, and its expert assessment was carried out.
Опис
Ключові слова
правове виховання, правова культура, система, освітня організація, управління, удосконалення, кваліметрична модель, legal education, legal culture, system, educational organization, management, improvement, qualitative model
Цитування
Галенко В. С. Управління системою правового виховання в освітній організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / В. C. Галенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 84 с. : табл. + дод.
Колекції