ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ ХАРКІВЩИНИ В ОЗЕЛЕНЕННІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено декоративні рослини місцевої флори Харківщини. Складено перелік місцевих декоративних видів рослин, які добре проявили себе при зростанні на ділянках ботанічних установ, і які доцільно використовувати при створенні об'єктів міського озеленення Харкова. Наукова новизна: 1. Наголошуємо на небезпеці використання в озелененні міста Харкова чужорідних рослин, через їх можливу інвазію у природну флору Харківщини. 2. Вперше пропонуємо перелік з 161 виду декоративних рослин місцевої флори, які доцільно використовувати в озелененні на території Харкова. 3. В перелік включені рослини, витривалість яких ми особисто спостерігали в природі, та рослини які виявилися невимогливими при культивуванні в ботанічних установах міста. Практичне значення: використання видів рослин для озеленення із запропонованого переліку знижує ризики інвазій чужорідних рослин, робить його відповідним сучасним ландшафтним тенденціям і зменшує затрати на нього. In her qualification work, she studied the ornamental plants of the local flora of the Kharkiv region. A list of local ornamental plant species that have proven themselves well when growing in the areas of botanical institutions and which are advisable to use when creating urban landscaping in Kharkiv has been compiled. Scientific novelty: 1. We emphasise the danger of using alien plants in the landscaping of Kharkiv alien plants, due to their possible invasion into the natural flora of the Kharkiv region. 2. For the first time, we propose a list of 161 species of ornamental plants of the local flora, which should be used in landscaping on the territory of Kharkiv. 3. The list includes plants whose endurance we personally observed in nature observed in nature, and plants that turned out to be undemanding when cultivation in the city's botanical institutions. Practical significance: the use of plant species for landscaping from the from the proposed list reduces the risk of invasions of alien plants, makes it in line with modern landscape trends and reduces the cost of it.
Опис
Ключові слова
декоративні рослини, озеленення, Харківщина, ornamental plants, landscaping, Kharkiv region
Цитування
Прончакова Є. М. Використання декоративних рослин природної флори Харківщини в озелененні : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / Є. М. Прончакова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. ботаніки. – Харків, 2024. – 48 с. : іл., табл.
Колекції