ФАУНІСТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ COCCINELIDAE ТА ФЕНОФОРМИ HARMONIA AXYRIDIS PALL. НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено особливості біології, екології та поширення жуків сонечок на території Харківської області. Визначено видовий склад родини Сонечка, особливості біології деяких видів, та основні феноформи гармонії азійської на території Харківської області. Польові та лабораторні дослідження проведено за загальноприйнятими ентомологічними методами: використовували ручний збір комах. Здійснювали підрахунок особин сонечок на цукровому буряку зараженого попелицею, на визначену площу поверхні. Лабораторні дослідження полягали у визначенні видів комах родини Сонечка, аналіз та узагальнення зібраного матеріалу, формулювання висновків, робота з літературою. Використовували стандартні фенетичні методи при аналізі забарвлення надкрил імаго гармонії азійської. Визначено видовий склад родини Сонечка на території досліджень, частоту трапляння, біотопічне поширення, трофічні особливості представників родини. Визначено варіабельність малюнка надкрил Harmonia axyridis. Робота має практичне значення для сільського господарства. Виявлення трофічних зв’язків жуків-сонечок може допомогти у розвиненні нових поглядів на вирощування сільськогосподарських культур на території Харківщини та України. Вище зазначене свідчить про необхідність вивчення чисельності та стану популяції жуків-сонечок та способів використання і застосування комах як агентів біологічного методу боротьби зі шкідниками. In the qualification work, the peculiarities of biology, ecology and distribution of ladybugs in the territory of the Kharkiv region were investigated. The species composition of the Sonechka family, the peculiarities of the biology of some species, and the main phenoforms of the Asian harmony in the Kharkiv region were determined. Field and laboratory studies were conducted according to generally accepted entomological methods: manual collection of insects was used. Counting of ladybugs on sugar beet infested with aphids was carried out on a determined surface area. Laboratory research consisted in identifying species of insects of the Coccіnelidae family, analyzing and summarizing the collected material, formulating conclusions, and working with the literature. Standard phenetic methods were used in the analysis of the coloration of the elytra of the Asian harmony imago. The species composition of the Coccіnelidae family on the research territory, the frequency of occurrence, biotope distribution, and trophic features of the representatives of the family were determined. The variability of the pattern of the elytra of Harmonia axyridis was determined. The work is of practical importance for agriculture. Identifying the trophic relationships of ladybugs can help in the development of new views on the cultivation of agricultural crops in the territory of Kharkiv region and Ukraine. The above indicates the need to study the number and state of the population of ladybugs and the methods of using and using insects as agents of the biological method of pest control.
Опис
Ключові слова
Coccіnelidae, ентомологія, Харківщина, entomology, Kharkiv region
Цитування
Стреблянський С. Е. Фауністичний огляд представників родини Coccіnelidae та феноформи Harmonia axyridis pall. на території Харківської області : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 091 Біологія / С. Е. Стреблянський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2024. – 50 с. : іл., табл.
Колекції