МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ «ЗОЛОТОГО ПЕРЕРІЗУ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячена дослідженню проблеми підвищення ефективності навчального процесу у вивченні теми «Відношення і пропорції» шкільного курсу математики шляхом розробки і застосування відповідного науково-методичного забезпечення (ЛДА теми; цикл задач прикладного характеру, методичні розробки фрагментів планів-конспектів уроків, позакласного заходу, навчального проєкту змішаного типу «Золота пропорція» тощо). У роботі схарактеризовано основні питання «золотого перерізу» в їх історичній ретроспективі, обґрунтовано теоретичні основи дослідження «золотого перерізу», а саме: розглянуто математичну суть «золотого перерізу», схарактеризовано такі категорії, як числа Фібоначчі, «золоті» фігури; розроблено логіко-дидактичний аналіз теми «Відношення і пропорції». У роботі показано можливість застосування проєктної діяльності учнів (ПДУ) у вивченні «Золотого перерізу» у шкільному курсі математики. У дослідженні доведено, що розроблене науково-методичне забезпечення сприяло підвищенню якісних показників навчання учнів та ефективності навчального процесу у вивченні теми «Відношення і пропорції». The master's thesis is devoted to the study of the problem of increasing the effectiveness of the educational process in the study of the topic "Relations and proportions" of the school mathematics course by developing and applying the appropriate scientific and methodological support (the LDA of the topic; a cycle of applied tasks, methodical development of fragments of lesson plans, extracurricular activities, educational mixed-type project "Golden Proportion", etc.). The work characterizes the main issues of the "golden section" in their historical retrospect, substantiates the theoretical foundations of the study of the "golden section", namely: the mathematical essence of the "golden section" is considered, such categories as Fibonacci numbers, "golden" figures are characterized; a logical and didactic analysis of the topic "Relations and proportions" was developed. The paper shows the possibility of applying student project activities (PSU) in the study of the "Golden Ratio" in the school mathematics course. The study proved that the developed scientific and methodological support contributed to the improvement of the quality indicators of student learning and the effectiveness of the educational process in the study of the topic "Ratio and proportions".
Опис
Ключові слова
відношення, пропорції, «золотой переріз», проєкт, ratio, proportions, golden ratio, project
Цитування
Єременко А. С. Методика вивчення «золотого перерізу» в шкільному курсі математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / А. С. Єременко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 57 с. : іл., табл. + дод.
Колекції