ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОНЯТЬ ТА ОПОРНИХ ФАКТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретичні основи підвищення ефективності навчання математики через формування пізнавального інтересу учнів. Визначено, що принцип наочності є ключовим компонентом в формуванні пізнавального інтересу та розглянуто його через візуалізацію математичних понять. В роботі запропонована розробка системи засобів візуалізації навчального матеріалу, що складається з таких складових: сторітелінг; анімація; комп’ютерна модель; відеоролик; блок-схема: інтелект-карта; ілюстрація. В рамках дослідження описано проведення педагогічного експерименту з перевірки ефективності розроблених засобів візуалізації навчального матеріалу в процес навчання. У результаті проведеного експерименту встановлено, що впровадження засобів візуалізації навчального матеріалу в процес навчання математики сприяє підвищенню рівня пізнавального інтересу учнів, а також їхніх навчальних досягнень. The qualification work considers the theoretical foundations of improving the effectiveness of teaching mathematics through the formation of students' cognitive interest. It is determined that the principle of visibility is a key component in the formation of cognitive interest and is considered through the visualization of mathematical concepts. The introduction of visualization material in the process of learning mathematics is investigated. The paper proposes the development of a system of visualization tools for educational material, consisting of the following components: storytelling; animation; computer model; video; flowchart: mind map; illustration. The study describes a pedagogical experiment to test the effectiveness of the developed means of visualizing educational material in the learning process. As a result of the experiment, it was found that the introduction of visualization tools in the process of teaching mathematics contributes to increasing the level of cognitive interest of students, as well as their academic achievements.
Опис
Ключові слова
пізнавальний інтерес, візуалізація, сторітелінг, анімація, комп’ютерна модель, відеоролик, блок-схема, інтелект-карта, ілюстрація, сognitive interest, visualization, storytelling, animation, computer model, video clip, flowchart, mind map, illustration
Цитування
Сидоренко Н. В. Візуалізація геометричних понять та опорних фактів як засіб підвищення ефективності навчання математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Н. В. Сидоренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 69 с. : іл., табл. + дод.
Колекції