МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячена вивченню методів розв'язування рівнянь та їхньому застосуванню в шкільному курсі математики. Робота включає аналіз змісту та ролі рівнянь у навчальних програмах, визначає основні етапи їх вивчення в шкільному курсі, розглядає різноманітні методи їх розв'язування та вивчає методичні особливості навчання рівнянь в основній та старшій школі. Крім того, проведено педагогічний експеримент для визначення ефективності використаних методів навчання та їхнього впливу на засвоєння матеріалу учнями. The master's thesis is dedicated to the study of methods for solving equations and their application in the school mathematics curriculum. The work includes an analysis of the content and role of equations in educational programs, identifies the main stages of their study in the school curriculum, explores various methods of solving them, and examines the methodological peculiarities of teaching equations in elementary and high school. Additionally, a pedagogical experiment was conducted to determine the effectiveness of the teaching methods employed and their impact on students' comprehension of the material.
Опис
Ключові слова
рівняння, шкільний курс математики, методи розв’язування, алгоритми розв’язування, вміння і навички, стандартні методи, нестандартні методи, equations, school mathematics curriculum, solving methods, solution algorithms, abilities and skills, standard methods, non-standard methods
Цитування
Бікір Г. О. Методи розв'язування рівнянь та їхньому застосування в шкільному курсі математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.04 Середня освіта (Математика) / Г. О. Бікір ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2024. – 59 с. : іл. + дод.
Колекції