ФРАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене фразеологізмам української та англійської мов на позначення граничності, їх лінгвістичним особливостям та відмінностям. Завдяки поєднанню різних методів, визначено групи фразеологізмів на позначення граничності в українській та англійській мові, визначено значеннєву специфіку фразеологізмів та особливості їх функціонування в мовному просторі. Фразеологізми як усталені словосполучення завжди були зрізом ментальності кожного народу. Вони сприймаються у мовленні як цілісні одиниці, що дозволяють швидше та яскравіше передати зміст певного явища, емоції чи події. Саме тому як маркери національної ідентичності фразеологізми є важливим у ситуації сьогодення. Українські фразеологізми - влучні вирази, що складають осердя неповторності української мови та потребують реактуалізації задля активного вжитку. Вивчення фразеологізмів може стати основою для вживання в щоденній мові, оскільки їх кількість та широта можливого застосування вражають. Фразеологізми ж на позначення граничності є особливою групою як в українській, так і в англійській мові. Такі мовні одиниці, що позначають завершення певної події можуть бути корисними в різноманітних життєвих ситуаціях для створення насиченої, живої та різнобарвної мови. Порівняння їх функціонування та значення у двох мовах дозволяє чіткіше окреслити характерні особливості та виявити можливі спільності та відмінності. Мета дослідження – виявити специфіку структури й значення фразеологізмів на позначення граничності в українській та англійській мовах. Завдання дослідження: - проаналізувати різні види фразеологізмів на позначення граничності в українській мові; - виділити специфічні риси фразеологізмів української мови; - розглянути фразеологізми на позначення граничності англійської мови; - установити їхні особливості та специфіку застосування; - порівняти різні типи фразеологізмів української та англійської мов між собою. Об’єкт дослідження: фразеологізми української та англійської мов на позначення граничності. Предмет дослідження: структура й значення фразеологізмів на позначення граничності в українській та англійській мовах, їхні спільні та відмінні риси. Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні лінгвістичні методи: методи аналізу та синтезу (який дозволяє розглядати фразеологізми обох мов як специфічні одиниці, що взаємодіють і розвиваються за законами мови), аналогії, індукції (для узагальнення часткових випадків використання фразеологізмів) та дедукції (для аналізу загальних і конкретних ознак ФО), компонентний аналіз (для дослідження семантичної структури фразеологізмів); серед спеціальних лінгвістичних методів: зіставний та описовий методи, які дозволяють виявити специфіку фразеологізмів двох мов та порівняти їх. Наукова новизна одержаних результатів. Набуло подальшого розвитку положення про специфіку структури, значення й лексичного наповнення фразеологізмів; порівняно фразеологізми на позначення граничності української та англійської мов. Структура роботи: робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. This research is devoted to phraseological units of the Ukrainian and English languages for the denotation of liminality, their linguistic features and differences. Thanks to the combination of various methods, the groups of phraseological units used to indicate the limit in the Ukrainian and English languages were defined, the linguistic specificity of the phraseological units and the peculiarities of their functioning in the linguistic space were determined. Phraseological units as established phrases were always a cross-section of each nation’s culture. They are perceived in a language as whole units that allow one to quickly and colorfully convey the content of a certain thought, emotion, or event. In this way, phraseological units are like markers in the national identity and they are important in the contemporary of today. Ukrainian phraseological units are accurate expressions that comprise the heart of the Ukrainian language’s uniqueness and they need to be updated for the sake of being used actively. Studying them can become the basis for their usage in everyday language as the sheer amount and breadth of potential applications is staggering. Phraseological units for noting telicity are a special group in both Ukrainian and in English. Such language units that signify the completion of a certain event can be useful in various life situations for creating a rich, lively, and colorful language. Comparing their functionality and meaning in two languages allows one to more clearly outline the characteristic features and identify potential common similarities and differences. Research goal: to investigate the specificity of phraseological units for denoting telicity in Ukrainian and English. Research tasks were: analyze different types of phraseological units and denoting telicity in Ukrainian; highlight specific traits of Ukrainian phraseological units; review the phraseological units and denoting telicity in English; denote their features and specifics of application; compare and contrast different types of phraseological units between Ukrainian and English. Research objective: the phraseological units of the Ukrainian and English languages for denoting telicity. Research subject: using phraseological units for denoting telicity in the Ukrainian and English languages, their similarities and differences. Research methods. General scientific and special linguistic methods were used in this work. Among the general scientific methods utilized: methods of analysis and synthesis, analogy, induction and deduction, abstraction and comparison, classification and summary. Among the special linguistic methods utilized: comparative and descriptive methods and the comparison method which allow for isolating the specifics of the phraseological units and comparing them.
Опис
Ключові слова
фразеологізм, граничність, значення, українська мова, англійська мова, phraseological unit, limitation, phraseological meaning, Ukrainian, English
Цитування
Прасова І. В. Фразеологізми української та англійської мов на позначення граничності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / І. В. Прасова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. мови ім. проф. Л. А. Лисиченко. – Харків, 2024. – 67 с. : + дод.
Колекції