ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ФІЗИЦІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КЛАСАХ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета дослідження: запропонувати способи вдосконалення процесу навчання фізиці засобами інформаційно-комунікаційних технологій у класах з дітьми з особливими освітніми потребами. Об'єкт дослідження – освітній процес в умовах інклюзивної освіти. Предмет дослідження – використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях з фізики в умовах інклюзивної освіти. Гіпотеза дослідження: ефективність процесу навчання фізики в умовах інклюзивної освіти може бути підвищена за рахунок широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Завдання дослідження: 1) Аналіз науково-методичної та психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження. 2) Розкрити положення теоретичної основи інформаційнокомунікаційних технологій у навчанні. 3) Запропонувати використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики в умовах інклюзивної освіти, що сприяють вдосконаленню процесу навчання. 4) Надати методичні поради щодо використання інформаційнокомунікаційних технологій навчання фізики в умовах інклюзивної освіти. 5) Експериментально перевірити ефективність розроблених методичних рекомендацій. Методи дослідження: теоретичні: аналіз та систематизація наукової літератури з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики в умовах інклюзивної освіти; узагальнення та синтез освітніх концепцій підготовки здобувачів у ЗЗСО; емпіричні: спостереження, експертна оцінка, бесіди, анкетування. Наукова новизна кваліфікаційної роботи полягає в тому, що розроблено методичні поради для вдосконалення процесу навчання фізики в умовах інклюзивної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблені методичні поради з використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні фізики в умовах інклюзивної освіти сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу. Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що опрацьовано та систематизовано відомості щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики в умовах інклюзивної освіти. The purpose of the research: to propose methods of improving the process of teaching physics by means of information and communication technologies in classes with children with special educational needs. The object of research is the educational process in the conditions of inclusive education. The subject of the research is the use of information and communication technologies in physics classes in the conditions of inclusive education. Research hypothesis: the effectiveness of the process of learning physics in the conditions of inclusive education can be increased due to the wide use of information and communication technologies of education. Objectives of the study: 1) Analysis of scientific-methodological and psychological-pedagogical literature on the research problem. 2) To reveal the theoretical basis of information and communication technologies in education. 3) To propose the use of information and communication technologies in physics lessons in the conditions of inclusive education, which contribute to the improvement of the learning process. 4) Provide methodical advice on the use of information and communication technologies for teaching physics in the conditions of inclusive education. 5) Experimentally verify the effectiveness of the developed methodical recommendations. Research methods: theoretical: analysis and systematization of scientific literature on the use of information and communication technologies in physics lessons in inclusive education; generalization and synthesis of educational concepts for the training of applicants in ZZSO; empirical: observations, expert assessment, conversations, questionnaires. The scientific novelty of the qualification work lies in the fact that methodical advice has been developed to improve the process of teaching physics in the conditions of inclusive education by means of information and communication technologies. The practical significance of the study is determined by the fact that the developed methodical advice on the use of information and communication technologies in the teaching of physics in the conditions of inclusive education contributes to the improvement of the effectiveness of the educational process. The theoretical significance of the conducted research is that information on the use of information and communication technologies in physics lessons in the conditions of inclusive education has been worked out and systematized.
Опис
Ключові слова
освітній процес, інклюзивна освіта, дистанційне навчання, засоби інформаційно-комунікаційних технологій, educational process, inclusive education, distance learning, means of information and communication technologies
Цитування
Чернишева В. С. Вдосконалення процесу навчання фізиці засобами інформаційно-комунікаційних технологій у класах з дітьми з особливими освітніми потребами : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.08 Середня освіта (Фізика) / В. С. Чернишева ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. фізики і хімії. – Харків, 2024. – 46 с. : іл., табл. + дод.
Колекції