ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У РОМАНІ РОКСОЛАНИ СЬОМИ «РЕФЛЕКС МЕДУЗИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні на тему «Лінгвостилістичні особливості в романі Роксолани Сьоми «Рефлекс медузи» досліджено та проаналізовано тропи, лексико-стилістичні засоби увиразнення, стилістичні фігури та номінативні речення в художньому тексті; зібрано теоретичні положення лінгвостилістики. У дослідженні розкривається специфіка та новизна розвитку наукової думки щодо лінгвостилістичного аналізу тексту. Охарактеризовано особливості експресивного синтаксису та його застосування в літературному тексті. Вивчення наукових публікацій продемонструвало, що актуальність дослідження спричинено невеликою кількістю праць присвячених лінгвостилістичному аналізу художнього тексту, а саме твору сучасної української письменниці Роксолани Богданівни Сьоми. In the master's study on the topic "Linguistic-stylistic features in Roksolana Syoma's novel "Reflex of the Medusa"" tropes, lexical and stylistic means of expression, stylistic figures and nominative sentences in the literary text were investigated and analyzed; collected theoretical provisions of linguistic stylistics. The study reveals the specificity and novelty of the development of scientific thought regarding the linguistic-stylistic analysis of the text. Features of expressive syntax and its application in literary text are characterized. The study of scientific publications showed that the relevance of the research is caused by a small number of works devoted to the linguistic-stylistic analysis of the artistic text, namely the work of the modern Ukrainian writer Roksolana Bogdanivna Syoma.
Опис
Ключові слова
лінгвостилістика, тропи, стилістичні фігури, парцельовані структури, номінативні речення, linguistic stylistics, tropes, stylistic figures, parceled structures, nominative sentences
Цитування
Ломоносова І. Т. Лінгвостилістичні особливості в романі Роксолани Сьоми «Рефлекс медузи» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035 Філологія (Укр. мова і літ.) / І. Т. Ломоносова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2024. – 68 с.
Колекції