РОЗВИТОК ГРАМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У РОБОТІ З ЛІТЕРАТУРНИМ ТЕКСТОМ (на матеріалі твору І. Багряного «Тигролови»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерська робота присвячена вивченню особливостей застосування текстоцентричного підходу як засобу формування граматичної компетентності на уроках мови (української та англійської). Робота складається з трьох розділів, кожен з яких містить три, чотири і два підрозділи відповідно. Список літератури містить 69 джерел. Робота містить 123 сторінки. Сьогодні використання літературних текстів з метою формування граматичної компетентності є одним із оптимальних шляхів завдяки наявності певних особливостей. Вивчення граматики на матеріалах літературних творів є необхідним для розуміння специфіки обох мов. Уміння вільно використовувати свої знання в мовленні сприяє підвищенню рівня сформованості граматичної компетентності учнів, покращує загальний рівень володіння як українською, так й іноземною мовами. Процес опанування мови проходить успішно й ефективно лише за умов інтеграції та поєднання мов. Актуальність обраної теми магістерського дослідження полягає у недостатньому рівні розробленості практичних рекомендацій щодо формування граматичної компетентності учнів старших класів у роботі з літературними текстами. Метою магістерської роботи, виходячи з актуальності проблеми, є: вивчення основних аспектів формування граматичної компетентності та розробка завдань і вправ з концентрацією уваги на літературному тексті, які можна використовувати на уроках мови (української та англійської) або їх інтегрованих варіантах для учнів старшої школи. Об’єктом дослідження є процес формування граматичної компетентності учнів старшої школи. Предмет дослідження –особливості формування граматичної компетентності учнів старшої школи на уроках мови (української й англійської) за допомогою роботи над літературним текстом, зокрема твору І.Багряного «Тигролови». Для розв’язання поставленого завдання, досягнення мети застосовувались такі методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження, їх систематизування й узагальнення; вивчення позитивного досвіду роботи вчителів і методистів; розроблення технологій формування мовленнєво-комунікативної компетентності старшокласників; конкретизація та аналіз, синтез, моделювання як теоретичного, так і практичного матеріалу. У роботі розглядаються психологічні особливості навчання старшокласників, особливості формування граматичної компетентності у роботі з літературним текстом (Розділ 1); описується практика формування граматичної компетентності старшокласників у роботі з літературним текстом І. Багряного «Тигролови» (Розділ 2); аналізуються вимоги до інтегрованого уроку як засобу ефективного навчання у старшій школі та пропонується розробка плану-конспекту інтегрованого уроку (Розділ 3). Теоретичний аналіз науково-методичної літератури свідчить, що старший шкільний вік є один з важливих етапів в житті особистості. Граматична компетентність розглядається, як здатність старшокласника правильно продукувати усні та письмові висловлювання відповідно до граматичних правил і розуміти граматику структур, які використовуються в мовленні іншими, якими оперує автор літературного тексту. Текстоцентричний підхід у контексті навчання граматики учнів старших класів полягає у використанні навчальних текстів як ефективних інструментів для вивчення граматичних моделей, правил заповнення, трансформації; впізнавання граматичних одиниць, формування навичок їх вибору та поєднання в процесі мовлення, а також особливості функціонування граматичних одиниць у просторі, більшому за речення, тобто сприяєформуванню граматичних компетентностей старшокласників. The master's thesis is devoted to the study of the peculiarities of the use of the text-centric approach as a means of forming grammatical competence in language lessons (Ukrainian and English). The work consists of three chapters, each of which contains three, four and two subsections, respectively. The bibliography contains 69 sources. The work contains 108 pages. Today, the use of literary texts for the purpose of forming grammatical competence is one of the optimal ways due to the presence of certain features. Studying grammar based on the materials of literary works is necessary for understanding the specifics ofboth languages. The ability to freely use one's knowledge in speech contributes to increasing the level of students' grammatical competence, improves the general level of mastery in using Ukrainian and foreign languages. The process of language acquisition is successful and effective only under the conditions of integration and combination of languages. The relevance of the chosen topic of the master's research lies in the insufficient level of development of practical recommendations for the formation of grammatical competence of high school students in working with literary texts. The purpose of the master's thesis, based on the relevance of the problem, is to study the main aspects of the formation of grammatical competence and develop tasks and exercises with a focus on literary text, which can be used on language lessons (Ukrainian and English) or their integrated versions for high school students. The object of the study is the process of forming grammatical competence of high school students. The subject of the study is the peculiarities of the formation of grammar competence of high school students in language lessons (Ukrainian and English) with the help of work on a literary text, in particular, the work of I. Bahriany «The Hunters and the Hunted». Research methods: to solve the task and achieve the goal, the following research methods were used: theoretical analysis of scientific and methodological literature on the research problem, their systematization and generalization; studying the positive work experience of teachers and methodologists; development of technologies for the formation of speech and communication competence of high school students; specification and analysis, synthesis, modeling of both theoretical and practical material. The work-examines the concepts of grammatical competence and text-centric approach, their role and methodological features during the education of high school students (Chapter 1); describes the practice of forming the grammatical competence of high school students in working with a literary text and its translation into English (in particular, the adventure novel by I. Bahriany «The Hunters and the Hunted»), as well as the use of exercises at different levels for familiarization with grammatical structures and automation of actions during the study of Ukrainian and English languages (Chapter 2); the requirements for an integrated lesson as a means of effective learning in high school are analyzed and the development of a plan-summary of the lesson is proposed, taking into account literary material and focusing on the development of grammatical competence of high school students (Chapter 3). The theoretical analysis of scientific and methodological literature shows that high school age is one of the important stages in the life of an individual. Grammatical competence is considered as the ability of a high school student to correctly produce oral and written statements in accordance with grammatical rules and for understanding of grammar structures. The text-centric approach in the context of teaching grammar to high school students consists in the use of educational texts as effective tools for learning grammatical models, rules of filling, transformation; recognition of grammatical units, formation of the skills of their selection and combination in the speech process, as well as the peculiarities of the functioning of grammatical units in a space larger than a sentence, that is, it contributes to the formation of grammatical competences of high school students.
Опис
Ключові слова
граматична компетентність, текстоцентричний підхід, граматична здатність, комунікативна здатність, навчальний текст, мовна особистість, різнорівневі вправи, інтегрований урок, grammatical competence, text-centric approach, grammatical ability, communicative ability, educational text, multilevel exercises, integrated lesson
Цитування
Протопопова С. В. Формування граматичних компетентностей старшокласників у роботі з літературним текстом (на матеріалі твору І. Багряного «Тигролови») : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.01 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / С. В. Протопопова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознав. і лінгводидактики ім. проф. О. Г. Муромцевої. – Харків, 2024. – 123 с.
Колекції