ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ДРОЗДА «ИРІЙ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сьогодні переосмислення історії української літератури ХХ ст. визначає провідні тенденції в сучасному вітчизняному літературознавстві. Творчість Володимира Дрозда неодноразово ставала об’єктом дослідження літературознавців. Але повість «Ирій» на сьогодні ще не став об’єктом ґрунтовної наукової розвідки. Здебільшого, це пов’язано з тим, що критичні роботи присвячені аналізу цього твору не мають системного характеру, загально-описові за змістом, без серйозних узагальнень, хоча їхні автори й намагаються окреслити творчий потенціал письменника-шістдесятника. Також поза увагою дослідників залишилася й художньо-образна система твору. У вступі аргументовано вибір теми кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра, її актуальність, визначено об’єкт, предмет, окреслено мету та завдання дослідження, теоретичне значення, окреслено теоретико-методологічну основу розвідки, апробації, а також можливий спектр практичного використання отриманих результатів. У першому розділі з’ясовуються теоретичні засади дослідження. Подається аналіз художньо-образної системи твору як наукової проблеми, доведено її важливість як складової сучасного літературознавства. Вивчення цієї системи передбачає обговорення персонажів, образів, символів, мотивів та їхніх взаємозв’язків у художньому творі. Окрім цього, здійснюється огляд творчості Володимира Дрозда в критиці та літературознавстві, що сприяє кращому розумінню особливостей ідіостиля та творчості автора, а також допомагає з’ясувати стан дослідження зазначеної проблематики. Другий розділ присвячено аналізові художнього світу повісті Володимира Дрозда «Ирій» шляхом аналізу повісті Володимира Дрозда «Ирій» в контексті української химерної прози, також з’ясовується специфіка відтворення художнього світу та особливості образної системи твору. У третьому розділі розглядаються методичні аспекти вивчення повісті Володимира Дрозда «Ирій» на уроках української літератури. Нами було проаналізовано не лише методику вивчення повісті на уроках української літератури, а й специфіку подання вчителем цього твору, а також було розроблено план-конспект вивчення твору «Ирій» на тему «“Ирій” В. Дрозда як химерна повість про неповторний світ юності». У Висновках узагальнюються результати магістерського кваліфікаційного дослідження. Today, rethinking the history of Ukrainian literature of the 20th century. determines the leading trends in modern domestic literary studies. Volodymyr Drozd's work has repeatedly become the object of research by literary critics. But the novel "Iry" has not yet become the object of thorough scientific investigation. For the most part, this is due to the fact that the critical works devoted to the analysis of this work are not systematic in nature, generally descriptive in content, without serious generalizations, although their authors try to outline the creative potential of the 60-year-old writer. Also, the artistic and figurative system of the work remained out of the attention of researchers. In the introduction, the choice of the topic of the qualification work for obtaining the master's degree is argued, its relevance, the object, the subject, the purpose and task of the research are outlined, the theoretical significance, the theoretical and methodological basis of exploration, approbation is outlined, as well as the possible range of practical use of the obtained results. The first chapter explains the theoretical foundations of the research. The analysis of the artistic and figurative system of the work as a scientific problem is presented, its importance as a component of modern literary studies is proved. The study of this system involves the discussion of characters, images, symbols, motifs and their interrelationships in a work of art. In addition, a review of the work of Volodymyr Drozd in criticism and literary studies is carried out, which contributes to a better understanding of the peculiarities of the author's idiostyle and creativity, and also helps to clarify the state of research on the mentioned issues. The second chapter is devoted to the analysis of the artistic world of Volodymyr Drozd's story "Iry" by analyzing the story of Volodymyr Drozd "Iry" in the context of Ukrainian whimsical prose, the specifics of the reproduction of the artistic world and the peculiarities of the figurative system of the work are also clarified. The third chapter deals with the methodological aspects of studying Volodymyr Drozd's story "Iry" in the lessons of Ukrainian literature. We analyzed not only the method of studying the story in the lessons of Ukrainian literature, but also the specifics of the teacher's presentation of this work, and also developed a plan-summary of the study of the work "Iry" on the topic ""Iry" by V. Drozd as a whimsical novel about the unique world of youth" . The Conclusions summarize the results of the master's qualification research. ​
Опис
Ключові слова
художньо-образна система, химерна проза, методичні аспекти, художній світ, персонаж, artistic and figurative system, bizarre prose, methodological aspects, artistic world, character
Цитування
Воропаєва О. В. Особливості художньо-образної системи повісті Володимира Дрозда «Ирій» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / О. В. Воропаєва ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 68 с. : іл., табл. + дод.
Колекції