ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПОЕЗІЇ СЕРГІЯ ЖАДАНА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ТАМПЛІЄРИ»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (52 джерела). Загальний обсяг роботи – 81 сторінка, обсяг основного тексту становить 75 сторінок. Актуальність вибраної теми пояснюється необхідністю детального дослідження поетичної збірки «Тамплієри» через призму інтертекстуальності, яка є невід’ємною частиною українського сприйняття світу. Аналіз художнього стилю творчості С. Жадана допомагає розширити розуміння сучасної української літератури, а також розглядати її з точки зору індивідуально-авторської поетики та естетичного вираження унікальності творчості цього покоління поетів. Метою дослідження є аналіз інтертекстуальних елементів у збірці «Тамплієри», визначення їх ролі та значення в конструкції твору. Об’єктом дослідження – збірка «Тамплієри» Сергія Жадана. Предметом дослідження є інтертекстуальні зв’язки збірки Сергія Жадана «Тамплієри». Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1)визначити інтертекстуальні форми у контексті лінгвістичної традиції; 2)розглянути творчість Сергія Жадана крізь призму літературної критики; 3)провести аналіз інтертекстуальних маркерів збірки С. Жадана «Тамплієри»; 4)дослідити образи, сюжет та мотиви збірки «Тамплієри» С. Жадана; 5)вивчити методичні основи вивчення творів постмодернізму в шкільному курсі української літератури; 6)розробити методичний проєкт «Катастрофізм Середньовіччя у збірці “Тамплієри” С. Жадана» (для 11 класу). Розглянуті методичні підходи до вивчення постмодерних текстів в старших класах, виявлили, що постмодернізм є складним і мультимедійним явищем, і вивчення його текстів вимагає специфічного підходу. Методичні рекомендації включають в себе розгляд тематики, структури та стилістики постмодерних текстів, а також використання різних методів аналізу, включаючи інтертекстуальний аналіз. Основним завданням вивчення постмодерних текстів є розвиток аналітичних та критичних навичок учнів, а також розуміння сучасних літературних тенденцій. The qualification paper consists of an introduction, three chapters, conclusions, and a list of references (52 sources). The total length of the paper is 81 pages, with the main text comprising 75 pages. The relevance of the chosen topic is explained by the necessity of a detailed exploration of the poetic collection «Tampliers» through the lens of intertextuality, which is an integral part of Ukrainian perception of the world. The analysis of Serhiy Zhadan’s artistic style helps broaden the understanding of contemporary Ukrainian literature and examine it from the perspective of individual-authorial poetics and aesthetic expression of the uniqueness of this generation of poets. The research aims to analyze intertextual elements in the «Tampliers» collection, determining their role and significance in the construction of the work. The object of the study is the collection «Tampliers» by Serhiy Zhadan, while the subject of the study is intertextual connections in the mentioned collection. To achieve the set goal, the following tasks need to be addressed: 1) identify intertextual forms within the linguistic tradition; 2) examine Serhiy Zhadan’s work through the lens of literary criticism; 3) conduct an analysis of intertextual markers in the «Tampliers» collection by S. Zhadan; 4) investigate characters, plots, and motifs in the «Tampliers» collection by S. Zhadan; 5)identify methodological foundations for studying postmodern works in the Ukrainian literature school curriculum; 6)develop a methodological project «Catastrophism of the Middle Ages in the collection 'Tampliers' by S. Zhadan» (for the 11th grade). Methodological approaches to the study of postmodern texts in senior classes reveal that postmodernism is a complex and multimedia phenomenon, requiring a specific approach to its study. The methodological recommendations include discussions on themes, structures, and stylistics of postmodern texts, as well as the use of various analytical methods, including intertextual analysis. The main task of studying postmodern texts is to develop students' analytical and critical skills, as well as an understanding of contemporary literary trends.
Опис
Ключові слова
інтертекстуальність, тамплієри, лінгвістичні традиції, критика, сюжет, мотиви, методичні основи, постмодернізм, intertextuality, Tampliers, linguistic traditions, criticism, plot, motifs, methodological foundations, postmodernism
Цитування
Шаповал С. О. Інтертекстуальність у поезії Сергія Жадана (на матеріали збірки «Тамплієри») : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / С. О. Шаповал ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 81 с. : табл.
Колекції