ЕТНОГРАФІЗМ У ТВОРЧОСТІ КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячено аналізу традицій та звичаїв українців, які відобразилися у творчості визначеного українського письменника Григорія Квітки-Основ'яненка. У вступі розглядається важливість традицій та звичаїв у формуванні культурної спадщини та ідентичності народу. Далі аналізується біографія та творчість Г. Квітки-Основ'яненка, зокрема його реалістичне відтворення українських традицій та звичаїв. Обґрунтовується актуальність дослідження для збереження та популяризації української культурної спадщини. Метою роботи є глибше розуміння впливу традицій та звичаїв на український народ через аналіз творчості Г. Квітки-Основ'яненка. Завдання включають біографічний аналіз, визначення поглядів письменника на традиції та їхнє відображення в його творах. Дослідження використовує історико-літературний метод, структурно-семантичний метод та культурологічний підхід для оцінки внеску Квітки-Основ'яненка у популяризацію українських традицій. Отримані результати дослідження розширюють наше розуміння української культури та духовності в розглянутому історичному періоді. Робота пропонує цінний внесок у вивчення традицій та звичаїв українців через аналіз творчості Григорія Квітки-Основ'яненка. Отримані висновки та аналіз можуть слугувати підґрунтям для подальших досліджень у галузі літературознавства, історії та культурології, а також використовуватися у навчальному процесі. The research is dedicated to the analysis of traditions and customs of Ukrainians reflected in the works of the Ukrainian writer Grygoriy Kvitka-Osnovyanenko. The introduction emphasizes the significance of traditions and customs in shaping cultural heritage and national identity. The study delves into the biography and creative works of G. Kvitka-Osnovyanenko, particularly his realistic portrayal of Ukrainian traditions and customs. The relevance of the research for the preservation and popularization of Ukrainian cultural heritage is justified. The aim of the paper is to gain a deeper understanding of the influence of traditions and customs on the Ukrainian people through the analysis of G. Kvitka-Osnovyanenko's literary works. Tasks include a biographical analysis and determining the writer's views on traditions and their representation in his works. The research employs historical-literary methodology, structural-semantic analysis, and a cultural approach to evaluate Kvitka-Osnovyanenko's contribution to popularizing Ukrainian traditions. The obtained results expand our comprehension of Ukrainian culture and spirituality in the examined historical period. The study makes a valuable contribution to exploring Ukrainian traditions through the analysis of Grygoriy Kvitka-Osnovyanenko's creative works. The conclusions and analysis can serve as a basis for further research in literary studies, history, and cultural studies, as well as be utilized in the educational process.
Опис
Ключові слова
культура, етнос, народ, традиції, релігія, обряд, країна, історія, culture, ethnos, people, traditions, religion, rite, country, history
Цитування
Галушкіна М. О. Етнографізм у творчості Квітки-Основ'яненка : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Укр. мова і літ.) / М. О. Галушкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. укр. літ. та журналістики ім. Л. Ушкалова. – Харків, 2024. – 60 с.
Колекції