РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО І ДИДАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ВИБІРКОВОГО МОДУЛЯ «КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЗВУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ» У ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі розглядаються загальні відомості про звукову інформацію. Описані особливості параметрів звукових пристроїв та інструментарій обробки звуку в комп'ютерних системах, його застосування при роботі з цифровим звуком в комп’ютерних системах. Описані середовища для опрацювання звукової інформації. Розроблено завдання для ознайомлення та перевірки знань школярів змісту вибіркового модуля. Описано організацію та хід експериментальної роботи з впровадження розроблених матеріалів у практику шкільного навчання. The qualification work deals with general information about sound information. The features of the parameters of sound devices and tools for sound processing in computer systems, its application when working with digital sound in computer systems are described. The environments for processing sound information are described. Tasks for familiarising and testing students' knowledge of the content of the elective module are developed. The organisation and course of experimental work on the implementation of the developed materials in the practice of school education are described.
Опис
Ключові слова
аудіо, аудіосигнал, аудіоредактор, аудіофайл, дискредитація, конвертація, звук, звукозапис, звукова інформація, опрацювання звуку, audio, audio signal, audio editor, audio file, discretisation, conversion, sound, sound recording, sound information, sound processing
Цитування
Кравцов М. В. Розробка методичного і дидактичного забезпечення викладання вибіркового модуля «Комп'ютерні технології опрацювання звукової інформації» у профільної школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Інформатика) / М. В. Кравцов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 56 с. : іл., табл. + дод.
Колекції