ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. У магістерській роботі розкрито сутність поняття «розвиток», «творчі здібності», описано складові розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва, визначено особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів. Доведено, що розвитку творчих здібностей молодших школярів сприятиме образотворче мистецтво, сутність та структуру якого також розкрито в контексті дослідження. Теоретично обгрунтовано педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва та експериментально їх перевірено. The scientific work is a theoretical-experimental study of the problem of developing the creative abilities of junior high school students in fine arts classes. In the master's thesis, the essence of the concept of "development" and "creative abilities" is revealed, the components of the development of creative abilities of younger schoolchildren in fine art lessons are described, and the features of the development of creative abilities of younger schoolchildren are determined. It has been proven that the development of creative abilities of younger schoolchildren will be facilitated by fine art, the essence and structure of which is also revealed in the context of the study. Pedagogical conditions for the development of creative abilities of junior high school students in fine arts lessons are theoretically substantiated and experimentally verified.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, освітній процес, розвиток, творчі здібності, образотворче мистецтво, педагогічні умови, younger schoolchildren, educational process, development, creative abilities, visual arts, pedagogical conditions
Цитування
Щипанова В. А. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. А. Щипанова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 72 с. : іл., табл. + дод.
Колекції