ВИХОВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу психолого-педагогічної літератури досліджено проблему виховання психологічної стійкості молодших школярів у освітньому процесі початкової школи: розкрито сутність феномену психологічної стійкості, проаналізовано фактори ризику, що впливають на психологічну стійкість молодших школярів, обгрунтувано психолого-педагогічні умови виховання психологічної стійкості у молодших школярів. У дослідженні визначено критерії, рівні сформованості та методи діагностики психологічної стійкості молодших школярів. Критеріями встановлено: розуміння та знання себе й інших людей; адекватна самооцінка; вольова регуляція поведінки. Встановлено, що для визначення рівня сформованості психологічної стійкості використовуються багатошкальний опитувальник дитячої тривожності (БОДТ), методика «Тест шкільної тривожності Філліпса» та ін. Розроблено методичне забезпечення психолого-педагогічних умов виховання психологічної стійкості молодших школярів у освітньому процесі початкової школи, яке передбачає створення сприятливого освітнього середовища через особистісно орієнтоване спілкування педагогів і учнів, формування позитивної Я-концепції особистості, сприятливе соціальне оточення школярів; використання у освітньому процесі початкової школи технологій і методів, які сприяють активізації виховання психологічної стійкості молодших школярів (тренінги, ігрові методи, арт-технології, казкотерапія, техніки саморегуляції тощо); організацію співпраці сім’ї і школи, зокрема через просвітницькі заходи для батьків. In the qualification work, based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the problem of raising the psychological resilience of younger schoolchildren in the educational process of primary school was investigated: the significance of the phenomenon of psychological resilience was revealed, the risk factors affecting the psychological resilience of younger schoolchildren were analyzed, the psychological and pedagogical conditions for the education of psychological resilience in younger schoolchildren. The research determined the criteria, levels of formation and methods of diagnosing the psychological stability of junior high school students. The following criteria are established: understanding and knowledge of oneself and other people; adequate self-esteem; volitional regulation of behavior. It was established that the multi-scale questionnaire of children's anxiety (BODT), the "Phillips School Anxiety Test" method, etc., are used to determine the level of psychological resilience. A methodical provision of psychological-pedagogical conditions for the education of psychological stability of younger schoolchildren in the educational process of elementary school has been developed, which involves the creation of a favorable educational environment through personally oriented communication between teachers and students, the formation of a positive self-concept of the individual, a favorable social environment of schoolchildren; the use in the educational process of primary school of technologies and methods that contribute to the activation of the education of psychological stability of younger schoolchildren (trainings, game methods, art technologies, fairy-tale therapy, self-regulation techniques, etc.); organization of family and school cooperation, in particular through educational activities for parents.
Опис
Ключові слова
виховання, психологічна стійкість, початкова школа, молодші школярі, освітній процес, education, psychological stability, primary school, primary school students, educational process
Цитування
Храмогіна А. В. Виховання психологічної стійкості молодших школярів у освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. В. Храмогіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 56 с. : табл. + дод.
Колекції