НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
При дослідженні наступності дошкільної та початкової освіти в контексті нової української школи враховуються важливі аспекти для плавного переходу дітей від дошкільного до шкільного етапу. Він зосереджений на дослідженні нових підходів, запроваджених у систему освіти, та їх впливу на процес наступності. У цьому дослідженні визначено важливі фактори, що сприяють успішній адаптації дітей до умов сучасного освітнього середовища. Структура роботи включає вступ, два розділи, висновок, список використаних джерел і додаток. У вступі визначається основна тема дослідження та пояснюється зв’язок між обраною темою та методом дослідження. У першому розділі деталь розглянуто формування компетентностей дітей, визначено сутність і зміст наступності між дошкільною та початковою освітою в аспекті концепції Нової української школи. Основну увагу зосереджено на аналізі інноваційних підходів до організації спадковості в цих освітніх галузях, а також представлено характеристику вітчизняних та міжнародних наукових розробок у цій галузі. Другий розділ містить глибокий аналіз практики для покращення взаємодії між вчителями та батьками. Також розглядаються практичні наслідки впровадження наступності та її вплив на ведення освітнього процесу. Цей аналіз має на меті допомогти визначити ключові ідеї та переваги, які можна отримати, запровадивши нові підходи до системи освіти. У висновках підкреслюється важливість закріплень досягнутих результатів та вдосконалення системи успадкування для успішного початку навчання у школі. When studying the continuity of preschool and primary education in the context of the new Ukrainian school, important aspects for the smooth transition of children from preschool to school are taken into account. It focuses on the study of new approaches introduced into the education system and their impact on the succession process. This study identified important factors contributing to the successful adaptation of children to the conditions of the modern educational environment. The structure of the work includes an introduction, two chapters, a conclusion, a list of used sources and an appendix. The introduction defines the main research topic and explains the relationship between the chosen topic and the research method. In the first chapter, the formation of children's competences is considered in detail, the essence and content of the continuity between preschool and primary education in the aspect of the concept of the New Ukrainian School is defined. The main attention is focused on the analysis of innovative approaches to the organization of heredity in these educational fields, and the characteristics of domestic and international scientific developments in this field are also presented. The second section contains an in-depth analysis of practices to improve interaction between teachers and parents. The practical consequences of the introduction of continuity and its impact on the conduct of the educational process are also considered. This analysis aims to help identify the key insights and benefits that can be gained by introducing new approaches to the education system. The conclusions emphasize the importance of consolidating the achieved results and improving the succession system for a successful start to schooling.
Опис
Ключові слова
наступність, дошкільна освіта, початкова освіта, Нова українська школа, адаптація, інновації, методика навчання, вчителі, батьки, continuity, preschool education, primary education, New Ukrainian school, adaptation, innovations, teaching methods, teachers, parents
Цитування
Ситник Л. О. Наступність дошкільної і початкової освіти в умовах Нової української школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Л. О. Ситник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 80 с. : іл., табл. + дод.
Колекції