ПЕДАГОГІЧНО-ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ ДЛЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерське дослідження присвячується спадщині видатної поетеси Лесі Українки. На основі аналізу історико-педагогічної літератури вивчено життєвий шлях і педагогічну діяльність Лесі Українки; проаналізовано її погляди на навчання та виховання; схарактеризовано чинники формування її світогляду (вона піддала ретельному аналізові стан освіти та школи свого часу, розвинула ряд важливих положень про виховання всебічно розвинених, вольових людей, показала всю неспроможність офіційних канонів у вихованні і віддавала перевагу демократичній системі навчання і виховання). Виявлено, що педагогічні погляди Лесі Українки стали значним внеском у становлення українського шкільництва, в теорію і практику навчання та виховання дітей і молоді, відіграли певну роль у розвитку світової педагогічної думки. З’ясовано, що Леся Українка виступала проти злочинної політики царизму, спрямованої на обмежування бюджетних асигнувань для народних шкіл, на пригнічення вчителів та учнів. Письменниця показувала запустіння початкової школи, зокрема на Волині, нестерпні злидні вчителів, невеликі приміщення, відсутність елементарних умов, низький рівень підручників, невеликий термін навчання, тяжкі умови проживання вчителів. Педагогічно-літературна творчість Лесі Українки збагатила українську поезію новими темами й мотивами. Використання народно-поетичних образів, розумне тлумачення філософських понять, педагогічний такт і основне – виховання любові і поваги до рідного народу і природи – найбільш цінне в творчості Лесі Українки для дітей. Серед творів, які написані спеціально для дітей і про дітей: цикл «У дитячому крузі», спеціальний збірник «Дитячі ігри, пісні, казки…», казки, вірші та ін. Кваліфікаційна робота містить творчу реалізацію педагогічно-літературної творчості Лесі Українки в сучасній початковій школі: виховні заходи для 3 і 4 кл.: «Ні, я жива, я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!», «Зорій довіку поміж нас». The master's research is dedicated to the legacy of the outstanding poetess Lesya Ukrainka. Based on the analysis of historical and pedagogical literature, the life path and pedagogical activities of Lesya Ukrainka were studied; her views on education and upbringing were analyzed; the factors of the formation of her worldview are characterized (she subjected to a thorough analysis the state of education and schools of her time, developed a number of important provisions on the education of comprehensively developed, strong-willed people, showed all the inability of official canons in education and preferred the democratic system of education and upbringing). It was revealed that the pedagogical views of Lesya Ukrainka made a significant contribution to the formation of Ukrainian schooling, to the theory and practice of teaching and raising children and youth, and played a certain role in the development of world pedagogical thought. It was found out that Lesya Ukrainka opposed the criminal policy of tsarism aimed at limiting budget allocations for public schools and oppressing teachers and students. The writer showed the desolation of primary schools, particularly in Volyn, the unbearable poverty of teachers, small rooms, the lack of basic conditions, the low level of textbooks, a short period of study, and difficult living conditions for teachers. The pedagogical and literary work of Lesya Ukrainka enriched Ukrainian poetry with new themes and motifs. The use of folk-poetic images, intelligent interpretation of philosophical concepts, pedagogical tact and the main thing - the education of love and respect for the native people and nature - are the most valuable in Lesya Ukrainka's work for children. Among the works written specifically for children and about children: the cycle "In the children's circle", a special collection "Children's games, songs, fairy tales...", fairy tales, poems, etc. The qualifying work contains the creative implementation of Lesya Ukrainka's pedagogical and literary creativity in a modern elementary school: educational activities for 3rd and 4th graders.
Опис
Ключові слова
Леся Українка, педагогічно-літературна творчість, світогляд, національна система освіти, національна культура, Lesya Ukrainka, pedagogical and literary creativity, worldview, national education system, national culture
Цитування
Куценко Д. О. Педагогічно-літературна творчість для молодших школярів у педагогічній спадщині Лесі Українки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Д. О. Куценко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 74 с.
Колекції