ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ КОСТЯНТИНА УШИНСЬКОГО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні важливим аспектом є формування гармонійної та всебічно розвиненої особистості. Для його реалізації в педагогіці широко використовуються наукові здобутки діячів другої половини XIX століття, а також засновника наукової педагогіки та реформатора народної школи К. Д. Ушинського, який зробив значний внесок у світову педагогіку новаторськими поглядами на виховання підростаючого покоління. Його істотним здобутком вважається принцип народності у навчанні дітей. Ідеї педагога настільки фундаментальні, що не втратили своєї значущості та актуальності і для сучасної системи освіти. З огляду на це тема «Використання ідей Костянтина Ушинського в освітньому процесі сучасної педагогічної науки та освіти» є актуальною та затребуваною. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. У першому розділі проаналізовано філософію освіти Костянтина Ушинського: охарактеризовано суспільний характер освіти; визначено ідею народності виховання; розглянуто освіту як об’єкт та суб’єкт соціального процесу. У другому розділі наведено теорію початкової освіти Костянтина Ушинського: проаналізовано створення початкової народної школи; охарактеризовано оновлення змісту загальної освіти; визначено методологічні основи теорії та вихідні педагогічні умови початкової освіти. Думка про народність виховання була центральною у педагогічній системі Ушинського. Система виховання дітей у кожній країні, наголошував педагог, пов’язана з умовами історичного розвитку народу його та потребами. Педагог доводив, що система виховання, побудована відповідно до інтересів народу, розвиває та зміцнює у дітях найцінніші психологічні риси та моральні якості – патріотизм та національну гордість, любов до праці тощо. Він вимагав, щоб діти з раннього віку засвоювали елементи народної культури, опановували рідну мову, знайомилися з творами усної народної творчості. Таким чином відбувалося б залучення підростаючого покоління до традиційної народної культури. У висновках доведено, що ідея народності у вихованні – основа педагогічної системи К. Д. Ушинського. Ця ідея переросла у життєво важливий принцип народності педагога. Вважаємо, що цей принцип є основним у етнокультурній та етнопедагогічній освіті. Освітні програми, спецкурси, дисципліни, факультативи, які розроблені на основі принципу народності, дозволяють сучасним педагогам долучити дітей до джерел рідної мови, культури, фольклору. Все це виховує у підростаючого покоління любов до рідного краю, почуття патріотизму та гордість за минуле своєї країни. At the current stage of education development in Ukraine, an important aspect is the formation of a harmonious and comprehensively developed personality. For its implementation in pedagogy, the scientific achievements of the figures of the second half of the 19th century, as well as the founder of scientific pedagogy and the reformer of the folk school, K. D. Ushinsky, who made a significant contribution to world pedagogy with innovative views on the education of the younger generation. His essential achievement is considered to be the principle of nationality in the education of children. The teacher's ideas are so fundamental that they have not lost their significance and relevance for the modern education system. In view of this, the topic «Using the ideas of Konstantin Ushinsky in the educational process of modern pedagogical science and education» is relevant and in demand. Graduation thesis consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of used sources. The first chapter analyzes the philosophy of education of Konstantin Ushinsky: the social character of education is characterized; the idea of ethnic upbringing is defined; considered education as an object and subject of the social process. The second chapter presents the theory of primary education of Kostyantyn Ushinskyi: the creation of a primary public school is analyzed; the updating of the content of general education is characterized; methodological foundations of the theory and initial pedagogical conditions of primary education are defined. The idea of national education was central to Ushinsky's pedagogical system. The education system of children in each country, the teacher emphasized, is related to the conditions of the historical development of the people and their needs. The teacher proved that the education system, built in accordance with the interests of the people, develops and strengthens the most valuable psychological traits and moral qualities in children - patriotism and national pride, love of work, etc. He demanded that children learn elements of folk culture from an early age, master their native language, and familiarize themselves with works of oral folk art. In this way, the younger generation would be involved in traditional folk culture. The conclusions prove that the idea of nationality in education is the basis of the pedagogical system of K. D. Ushinsky. This idea grew into a vitally important principle of a teacher's nationality. We believe that this principle is fundamental in ethnocultural and ethnopedagogical education. Educational programs, special courses, disciplines, electives, which are developed on the basis of the principle of nationalism, allow modern teachers to involve children in the sources of their native language, culture, and folklore. All this instills in the younger generation love for their native land, a sense of patriotism, and pride in their country's past.
Опис
Ключові слова
Костянтин Ушинський, ідея народності виховання, філософія освіти, суспільний характер освіти, початкова народна школа, Kostyantyn Ushinskyi, the idea of national education, philosophy of education, social nature of education, elementary folk school
Цитування
Євков В. О. Використання ідей Костянтина Ушинського в освітньому процесі сучасної педагогічної науки та освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. О. Євков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 74 с.
Колекції