ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО МОТИВАЦІЇ МОЛОДІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності. Мета дослідження передбачала розроблення, теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку комплексу засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності; досліджено структуру та особливості такої підготовки; визначено критерії та показники готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності; схарактеризовано її рівні; уточнено сутність ключових понять, таких як «мотивація молоді до волонтерської діяльності», «соціально-педагогічна діяльність з мотивації молоді до волонтерської діяльності», «підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності»; критерії, показники та рівні мотивації молоді до волонтерської діяльності; подальшого розвитку набувають засоби навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності, а також форми і методи соціально-педагогічної діяльності з мотивації молоді до волонтерської діяльності. Практична значущість результатів дослідження полягає в доповненні робочих програм дисциплін з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» (освітня програма (надалі – ОП) «Соціальна педагогіка») комплексом засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності, який включає: лекційне заняття на тему «Соціально-педагогічна діяльність з мотивації молоді до волонтерської діяльності»; семінарськопрактичне заняття на тему: «Практичні аспекти соціально-педагогічної діяльності з мотивації молоді до волонтерської діяльності»; соціально-виховний захід «Волонтерський світ: роль фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності». У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз понять «волонтерська діяльність», «мотивація», «мотивація молоді до волонтерської діяльності», «соціально-педагогічна діяльність з мотивації молоді до волонтерської діяльності» (проаналізовано сутність та особливості). Розроблено та теоретично обґрунтовано програму соціально-педагогічної діяльності з мотивації молоді до волонтерської діяльності. У другому розділі кваліфікаційної роботи визначено поняття «підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності»; виявлено структуру та особливості такої підготовки; визначено рівні готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності. Враховуючи визначені особливості, було розроблено та теоретично обґрунтовано комплекс засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності. У третьому розділі кваліфікаційної роботи висвітлено структуру, етапи та висновки експериментальної перевірки розробленого комплексу засобів для підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності. На констатувальному етапі на підставі визначених критеріїв (когнітивний, особистісний, мотиваційно-ціннісний та діяльнісний) та показників рівнів (високий, середній та низький) готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності було проведено діагностування наявного рівня у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» (ОП – Соціальна педагогіка) Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди, що підтвердило необхідність організації та проведення діяльності з метою підвищення рівня готовності за темою дослідження. Формувальний експеримент був спрямований на впровадження комплексу засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності. На контрольному етапі було підведено підсумки з метою визначення ефективності впровадження комплексу засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності. The qualification work is devoted to the problem of improving the process of training future social workers to motivate young people to volunteer. The purpose of the study was to develop, theoretically substantiate and experimentally test a complex of tools for training future social workers to motivate young people to volunteer. The scientific novelty of the obtained results lies in the fact that for the first time a complex of training tools for future specialists in the social field to motivate young people for volunteering has been developed and theoretically substantiated; the structure and features of such training were investigated; the criteria and indicators of the readiness of future specialists in the social sector to motivate young people to volunteer activities are defined; its levels are characterized; the essence of key concepts, such as "motivation of youth for volunteering", "social-pedagogical activities to motivate youth for volunteering", "training of future specialists in the social field to motivate youth for volunteering" has been clarified; criteria, indicators and levels of youth motivation for volunteering; the obtained results contribute to the further development of educational and methodological support for the training of future specialists in the social sector to motivate young people to volunteer, as well as forms and methods of social and pedagogical activities to motivate young people to volunteer. The practical significance of the research results lies in supplementing the work programs of the disciplines for the training of students of the first (bachelor) level of higher education in the specialty 231 "Social work" (educational program "Social pedagogy") with a set of training tools for future specialists in the social field to motivate young people to volunteer activity, which includes: a lecture session on the topic "Social-pedagogical activities to motivate young people to volunteer"; seminar-practical session on the topic: "Practical aspects of socio-pedagogical activities to motivate young people to volunteer"; social and educational event "Volunteer world: the role of social sector specialists in motivating young people to volunteer."
Опис
Ключові слова
волонтерська діяльність, мотивація, молодь, майбутні фахівці соціальної галузі, соціально-педагогічна діяльність, професійна підготовка, комплекс засобів підготовки, мотивація молоді до волонтерської діяльності, volunteer activity, motivation, youth, future specialists in the social field, socio-pedagogical activity, professional training, a set of training tools, motivation of youth for volunteer activity
Цитування
Тичина Л. М. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до мотивації молоді до волонтерської діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / Л. М. Тичина ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 48 с. : іл. + дод.
Колекції