ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі пошуку ефективних засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до формування соціальної відповідальності молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження передбачає теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку комплексу засобів професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до формування соціальної відповідальності молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці комплексу засобів професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до формування соціальної відповідальності молодших школярів у закладах загальної середньої освіти, а також уточненні критеріїв, показників і рівнів готовності до професійної діяльності у майбутніх соціальних працівників стосовно зазначеної проблеми. Практичне значення результатів полягає в розробці елементів навчально-методичного забезпечення до робочих програм дисциплін професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 231 – Соціальна робота. У першому розділі представлено аналіз понять «соціальне виховання», «соціальна відповідальність», «формування соціальної відповідальності молодших школярів у закладах загальної середньої освіти», досліджено нормативну базу, наведено характеристику та виокремлено особливості діяльності соціального педагога щодо формування соціальної відповідальності у молодших школярів в закладах загальної середньої освіти. У другому розділі дослідження визначено суть, виокремлено зміст й особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до формування соціальної відповідальності у молодших школярів в закладах загальної середньої освіти, науково обґрунтовано та представлено її науковометодичне забезпечення, визначено критерії, показники та рівні професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до формування соціальної відповідальності молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. Розроблено комплекс засобів, спрямованих на підвищення рівня професійної готовності здобувачів вищої освіти до формування соціальної відповідальності молодших школярів у закладах загальної середньої освіти. У третьому розділі представлено результати експериментального дослідження щодо впровадження розробленого комплексу засобів професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до формування соціальної відповідальності молодших школярів у закладах загальної середньої освіти, що проведено на базі ХНПУ імені Г. С. Сковороди та доведено ефективність розробленого комплексу засобів. The purpose of the research involves theoretical substantiation, development and experimental verification of a complex of means of professional training of future specialists in the social field for the formation of social responsibility of junior schoolchildren in institutions of general secondary education. The theoretical significance of the study consists in substantiation, development and experimental verification of a set of means of professional training of future specialists in the social field for the formation of social responsibility of junior schoolchildren in institutions of general secondary education, as well as clarification of criteria, indicators and levels of readiness for professional activity among future social workers in relation to the specified problem. The practical significance of the results lies in the development of elements of educational and methodological support for the work programs of professional training disciplines of higher education applicants of the first (bachelor) level of specialty 231 - Social work. The first chapter presents an analysis of the concepts of "social education", "social responsibility", "formation of social responsibility of junior high school students in institutions of general secondary education", researched the normative base, gave a description and highlighted the peculiarities of the activity of a social pedagogue in terms of the formation of social responsibility in junior schoolchildren in institutions general secondary education. The second section defines the essence, highlights the content and features of professional training of future social workers to form social responsibility in junior schoolchildren in general secondary education institutions, scientifically substantiates and presents its scientific and methodological support, defines the criteria, indicators and levels of professional readiness of future social workers to form social responsibility in junior schoolchildren in general secondary education institutions. A set of tools aimed at increasing the level of readiness of higher education students to form social responsibility in junior schoolchildren in general secondary education institutions has been developed. The third section presents the results of an experimental study on the implementation of the developed complex of means of professional training of future specialists in the social field for the formation of social responsibility of junior schoolchildren in general secondary education institutions, which was conducted on the basis of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and proven effectiveness of the developed set of tools.
Опис
Ключові слова
соціальна відповідальність, соціальне виховання, соціальний педагог, молодші школярі, заклад загальної середньої освіти, рівень професійної готовності, критерії, показники, social responsibility, social education, social pedagogue, junior schoolchildren, general secondary education institution, level of practical readiness, criteria, indicators
Цитування
Павлишинець А. М. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до формування соціальної відповідальності молодших школярів у закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 231 Соціальна робота / А. М. Павлишинець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 83 с. : іл. + дод.
Колекції