ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА межі ХІХ-ХХ та ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Навчальна книга-Богдан
Анотація
Підручник містить відомості про напрями, течії, стилі, тенденції суперечливої естетичної парадигми межі ХІХ-ХХ та ХХ ст., яка сформувалася як реакція письменників-інтелектуалів на криваві історичні події Першої та Другої світових війн, холодної війни, ядерної загрози, визвольних антиколоніальних національних рухів. Зроблено акценти на «спільні» глобалізаційні процеси та «особливі» віддзеркалення в національних літературах. Еволюція літератури умовно розподілена на три хронологічних періоди: межа ХІХ-ХХ ст., 1 половина ХХ ст., 2 половина ХХ ст. У цих періодах представлено настрої в спільноті різних країн, які викликали резонанс, що зумовив виникнення естетичних угрупувань. За хронологічним принципом відповідно періодам сфокусовано представників національних літератур. Підручник адресовано викладачам і дослідникам зарубіжної літератури, фахівцям української літератури та національних літератур, студентам, аспірантам, докторантам, які займаються відповідною проблематикою, та усім, хто цікавиться сучасним осмисленням літератури ХХ ст. The textbook contains information about the directions, currents, styles, trends of the controversial aesthetic paradigm of the border of the 19th-20th and 20th centuries, which was formed as a reaction of intellectual writers to the bloody historical events of the First and Second World Wars, the Cold War, the nuclear threat, and liberation anti-colonial national movements . Emphasis is placed on "common" globalization processes and "special" reflections in the national literatures. The evolution of literature is tentatively divided into three chronological periods: the border of the 19th-20th centuries, the first half of the 20th century, and the 2nd half of the 20th century. In these periods, the moods in the community of different countries are presented, which caused a resonance that led to the emergence of aesthetic groups. According to the chronological principle, according to the periods, representatives of national literatures are focused. The textbook is addressed to professors, teachers and researchers of foreign literature, specialists in Ukrainian literature and national literature, students, post-graduate students, doctoral students, who are engaged in relevant issues, and everyone, who is interested in the modern understanding of the literature of the 20th century.
Опис
Ключові слова
зарубіжна література, історія зарубіжної літератури, літературна критика, літературознавство, підручник, foreign literature, history of foreign literature, literary criticism, literary studies, textbook
Цитування
Зарубіжна література межі ХІХ–ХХ та ХХ століття : підручник / С. К. Криворучко, Л. В. Бондарук, Н. О. Висоцька, Л. В. Гармаш, Н. С. Ісаєва [та ін. ; за заг. ред. С. К. Криворучко] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2023. – 1351 с. : портр.