ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто психологію виховання. Основною метою психології виховання є розкриття психологічних механізмів процесу виховання. Воно неможливе без розуміння джерел та умов розвитку дитини, становлення її особистості. Зазначено, що ефективність виховного процесу залежить від визначення мети (ідеології) та, виходячи з неї, – завдань, чітких кордонів джерел, напрямів виховання як діяльності з передачі суспільно-історичного досвіду людства та культури середовища. The publication deals with the psychology of education. The main goal of the psychology of education is to reveal the psychological mechanisms of the education process. It is impossible without understanding the sources and conditions of the child's development, the formation of his personality. It is noted that the effectiveness of the educational process depends on the definition goal (ideology) and, based on it, tasks, clear boundaries of sources, directions of education as an activity for the transmission of the social and historical experience of humanity and the culture of the environment.
Опис
Ключові слова
психологія виховання, психічний розвиток, процес виховання, студентські роботи, psychology of education, mental development, student works
Цитування
Баранник В. Психологія виховання / В. Баранник // Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали доп. наук.-практ. on-line конф. для студ., аспірантів, викл., учителів шк., вихователів ЗДО, Харків, 10 листоп. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Дорожко, О. Малихіна, К. Бєляєва]. – Харків, 2023. – С. 18.