ВИСОКОІНТЕНСИВНЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета роботи: вивчення та оцінка ефективності високоінтенсивних тренувань як інноваційного методу розвитку фізичних здібностей серед підлітків. Учасники. У досліджені взяли участь учні (n=28), 8-х класів ліцею Харківської області. На початку дослідження середній вік яких склав 14±0,9 років. З них: 7 хлопців та 7 дівчат 8-А класу, які склали контрольну групу (КГ), n=14 і займалися за стандартною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 6-9 класів. Учні 8-Б класу, 7 хлопців та 7 дівчат, склали експериментальну групу (ЕГ), n=14, які займалися за розробленою програмою два рази на тиждень, виділяючи 20 хвилин з уроку фізичної культури на високоінтенсивні вправи. Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Результати. Під впливом програм підготовки в обох групах відбулися позитивні зрушення. Встановлене достовірне покращення результатів у тестах що пов’язані з швидкісними, координаційними та руховими здібностями у хлопців ЕГ (при p<0,05). У дівчат ЕГ значно покращилися показники у тесті «Піднімання тулуба в сід за 30 секунд» (при p<0,05) і суттєво збільшилися показники у тестах на швидкість та координацію. Висновки. Застосування високоінтенсивного тренування у підлітків має відбуватися із дотриманням певних правил. В динаміці показники учнів ЕГ зросли. Доведено, що високоінтенсивне тренування є ефективним інструментом для розвитку фізичних здібностей підлітків. Отримані результати дослідження слід враховувати при формуванні програми фізичного виховання для учнів середньої та старшої школи. Purpose: study and evaluation of the effectiveness of high-intensity training as an innovative method of developing physical abilities among teenagers. Participants: Pupils (n=28) of the 8th grade of the lyceum of the Kharkiv region took part in the study. At the beginning of the study, their average age was 14±0.9 years. Of them: 7 boys and 7 girls of the 8-A class, who made up the control group (CG), n=14 and studied according to the standard program for general educational institutions of grades 6-9. Pupils of the 8th grade, 7 boys and 7 girls, made up the experimental group (EG), n=14, who practiced according to the developed program twice a week, allocating 20 minutes from the physical culture lesson for high-intensity exercises. Research methods: analysis of scientific and methodological literature, pedagogical observation, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. The results. Under the influence of training programs, positive changes occurred in both groups. A significant improvement in the results in tests related to speed, coordination and motor skills was established in EG boys (at p<0.05). In the EG girls, the indicators in the test "Lifting the trunk in a sitting position in 30 seconds" improved significantly (at p<0.05) and the indicators in the speed and coordination tests increased significantly. Conclusions. The use of high-intensity training in teenagers should be carried out in compliance with certain rules. In terms of dynamics, the indicators of EG students have increased. It has been proven that high-intensity training is an effective tool for the development of physical abilities of teenagers. The obtained research results should be taken into account when forming a physical education program for middle and high school students.
Опис
Ключові слова
високоінтенсивне тренування, фізичні здібності, підлітки, фізична культура, здоров'я, high-intensity training, physical abilities, teenagers, Physical Education, health
Цитування
Лазарев С. Високоінтенсивне тренування як засіб розвитку фізичних здібностей підлітків / С. Лазарев, І. Кривенцова // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 100–108.