ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСНИХ ВПРАВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Рухова структура ігрових дій, різноманітність технічних прийомів у волейболі зумовлює необхідний рівень розвитку фізичних і психофізичних якостей, а успішна змагальна діяльність перебуває в тісному взаємозв'язку з фізичною та технікотактичною підготовленістю волейболістів. Технічну підготовку волейболіста не можна розглядати ізольовано, тому що вона є складовою єдиного цілого, у якому всі технічні дії тісно взаємопов'язані з фізичними, психічними й тактичними здібностями гравця. У статті представлено результати впровадження авторської методики технічної підготовки юних волейболістів на основі використання спеціальних комплексних вправ. Мета. Розробити та експериментально перевірити ефективність комплексів вправ на розвиток фізичних і психомоторних здібностей юних волейболістів, які мають вирішальне значення в процесі технічної підготовки спортсменів на початковому етапі тренування. Методи. У дослідженні було використано методи аналізу та узагальнення літературних джерел, педагогічного тестування, методи математичної статистики. Результати. Проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу, що освоєння технічних елементів у волейболі вже на ранніх етапах підготовки детерміноване належним рівнем розвитку спеціальних фізичних якостей і здібностей. Після закінчення педагогічного експерименту з використанням авторської методики юні волейболісти з експериментальної групи вірогідно перевершували однолітків з контрольної практично за всіма параметрами технічної підготовленості. The motor structure of game actions and the variety of techniques in volleyball determine the necessary level of development of physical and psychophysical qualities. Successful competitive activity is closely connected with the physical, technical, and tactical preparedness of volleyball players. The technical training of a volleyball player cannot be considered in isolation, as it is a component of a unified whole, in which all technical actions are closely interconnected with the physical, mental, and tactical abilities of the player. This article presents the results of the implementation of the author's methodology for the technical training of young volleyball players, based on the use of specialized complex exercises. Aim: This study aims to develop and experimentally evaluate exercise complexes for enhancing the physical and psychomotor abilities of young volleyball players. These abilities play a crucial role in the technical training of athletes during the initial stage of their training. Methods: The research employed various methods, including the analysis and synthesis of literature sources, pedagogical testing, and mathematical statistical methods. Results: The conducted research has confirmed the hypothesis that the mastery of technical elements in volleyball, even at the early stages of preparation, is determined by the appropriate development level of special physical qualities and abilities. Following the completion of the pedagogical experiment using the author's methodology, volleyball players from the experimental group notably surpassed athletes from the control group in nearly all parameters of technical fitness.
Опис
Ключові слова
волейбол, технічна підготовка, фізичні якості, психомоторні здібності, спеціально-підготовчі вправи, volleyball, technical training, physical qualities, psychomotor abilities, specially-preparatory exercises
Цитування
Гринченко І. Використання спеціальних комплексних вправ на початковому етапі підготовки юних волейболістів / І. Гринченко, Р. Карацюба, С. Колій // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. ст. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 42–51.