Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Видання присвячено видатному українському педагогу, одному з корифеїв вітчизняної дефектологічної науки Віталію Івановичу Бондарю, біографія якого являє собою приклад послідовного, цілеспрямованого, творчого розвитку вченого і, одночасно, становлення громадянина з гуманістичними цінностями, що складають основу обраної професії педагога-дефектолога. Збірник містить наукові праці, які присвячені висвітленню теоретичних і практичних результатів наукових досліджень молодих науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрантів, студентів з актуальних питань розвитку освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами, дефектологічної науки, спеціальної педагогіки. The publication is dedicated to Vitalii Ivanovych Bondar, an outstanding Ukrainian teacher, one of the coryphaei of the national defectology science, whose biography is an example of consistent, purposeful, creative development of a scientist and, at the same time, the formation of a citizen with humanistic values that form the basis of the chosen profession of a teacher-defectologist. The collection contains scientific papers devoted to the coverage of theoretical and practical results of scientific research of young scientists, teachers of higher education institutions, postgraduate students, undergraduates, students on topical issues of education and upbringing of children with special educational needs, defectology science, special pedagogy.
Опис
Ключові слова
дефектологія, спеціальна педагогіка, корекційна робота, логопедія, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, Бондар В. І., defectology, special pedagogy, corrective work, speech therapy, inclusive education, children with special educational needs, V. I. Bondar
Цитування
Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 460 с. : портр.