ОГЛЯД МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АКТИВНОГО СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯМ 3 РІВНЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено особливості розвитку активного словника у дітей старшого дошкільного віку. У дітей із загальним недорозвиненням мовлення дослідники відмічають недостатню сформованість мовленнєвої функціональної системи, бідність словника, що характеризується недостатньою сформованістю предметної, дієслівної, атрибутивної лексики. Дослідження проводилося на базі дошкільного підрозділу Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 7» Харківської міської ради. Всього 10 вихованців із логопедичним заключенням загальне недорозвинення мовлення 3 рівня, в контрольну групу – 5 дітей 5-6 років з нормальним мовленнєвим розвитком. Зазначено, що у більшості дітей із загальним недорозвиненням мовлення 3 рівня виявилися несформованими переважно синонімічні ряди, є багато лексичних труднощів під час виконання завдань підбір синонімів. Недостатньо сформований у дітей з загальним недорозвиненням мовлення атрибутивний словник. Дошкільнята із загальним недорозвиненням мовлення 3 рівня у мовленні використовують лише прикметники, що позначають безпосередньо властивості предметів. The publication examines the peculiarities of the development of active vocabulary in children of older preschool age. In children with general underdevelopment of speech, researchers note insufficient formation of the speech functional system, poverty of the dictionary, which is characterized by insufficient formation of subject, verb, attributive vocabulary. The study was conducted on the basis of the preschool division of the Kharkiv City Council Municipal Institution "Kharkiv Special School No. 7". A total of 10 pupils with a speech therapy conclusion of general underdevelopment of speech of the 3rd level, in the control group - 5 children aged 5-6 years with normal speech development. It is noted that the majority of children with general underdevelopment of speech of level 3 have mostly unformed synonymous series, there are many lexical difficulties when performing the tasks of selecting synonyms. Insufficiently formed attributive vocabulary in children with general underdevelopment of speech. Preschoolers with level 3 general underdevelopment of speech use only adjectives that directly denote the properties of objects in their speech.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, логопедія, діти дошкільного віку, магістерські роботи, speech disorders, speech therapy, preschool children, master's theses
Цитування
Герасюта О. Б. Огляд методики вивчення рівня сформованості активного словника дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовленням 3 рівня / О. Б. Герасюта // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 262–266.