МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано міжнародний досвід профілактики булінгу в освітньому середовищі. Одна з перших масштабних програм профілактики та попередження булінгу в школах була запущена Д. Ольвеусом за підтримки Норвезького міністерства освіти. Спочатку вона була реалізована в самій країні, а потім адаптована та впроваджена в інших країнах світу. Зазначено, що міжнародний досвід профілактики булінгу в освітньому середовищі показує, що у багатьох програмах профілактики передбачено охоплення всіх учасників освітнього процесу – учнів, педагогів, психологів, батьків та реалізуються через різні напрямки діяльності – діагностику, просвітництво, психологічну корекцію, методичну допомогу, дослідницьку діяльність. Важливим є у педагогічних вузах формувати у майбутніх учителів готовність до створення безпечних умов для розвитку учнів в закладах освіти. The publication analyzes the international experience of bullying prevention in the educational environment. One of the first large-scale programs for the prevention and prevention of bullying in schools was launched by D. Olveus with the support of the Norwegian Ministry of education First, it was implemented in the country itself, and then adapted and implemented in other countries of the world. It is noted that the international experience of bullying prevention in the educational environment shows that many prevention programs provide for the coverage of all participants in the educational process - students, teachers, psychologists, parents and are implemented through different areas of activity - diagnostics, education, psychological correction, methodological assistance, research activities . It is important in pedagogical universities to form in future teachers the readiness to create safe conditions for the development of students in educational institutions.
Опис
Ключові слова
булінг, профілактика, освітній процес, міжнародний досвід, bullying, prevention, educational process, international experience
Цитування
Басанець О. А. Міжнародний досвід профілактики булінгу в освітньому середовищі / О. А. Басанець, В. Л. Ялліна // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 21–25.