ПЕРСПЕКТИВИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДИНИ У СИТУАЦІЇ ВІЙНИ ТА ВИМУШЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто перспективи самореалізації людини у ситуації війни та вимушеної ізоляції. Проблеми самореалізації особливо гостро постають перед людством саме у періоди суспільних та екзистенційних криз, у часи тяжких випробувань та боротьби за виживання. Зазначено, що базою для сучасного суспільства, але як і будь-яка модель світогляду, вона потребує вдосконалення згідно з викликами часу. Дієвими інструментами для цього мають стати оновлений освітній процес та виховання свідомого громадянського суспільства, здатні виростити покоління щирих, розсудливих, творчих, всебічно розвинених людей, котрі володіють незламним духом та навичками як для мирного житяя, так і для існування в умовах глобальної катастрофи. The publication examines the prospects of human self-realization in a situation of war and forced isolation. The problems of self-realization are especially acute in front of humanity precisely in periods of social and existential crises, in times of severe trials and struggle for survival. It is noted that it is the basis for modern society, but like any worldview model, it needs to be improved according to the challenges of the times. Effective tools for this should be the updated educational process and the education of a conscious civil society, capable of raising a generation of sincere, reasonable, creative, comprehensively developed people who have an indomitable spirit and skills both for a peaceful life and for existence in the conditions of a global disaster.
Опис
Ключові слова
самореалізація, освітній процес, російсько-українська війна, аспірантські роботи, self-realization, the educational process, the Russian-Ukrainian war, postgraduate works
Цитування
Васильєв О. М. Перспективи самореалізації людини у ситуації війни та вимушеної ізоляції / О. М. Васильєв // Освіта і доля нації. Освіта та екзистенційні виклики сучасності: війна та нові різновиди пандемії : матеріали ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред. та ін.]. – Харків, 2022. – С. 51–52.