Цифровий маркетинг: ключові аспекти стратегічного зростання торговельних підприємств

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
У сучасному бізнес-середовищі, де високі технології визначають правила гри, цифровий маркетинг стає важливим інструментом для досягнення стратегічного зростання торговельних підприємств. З розвитком Інтернету та цифрових технологій, бізнес повинен еволюціонувати, адаптуючись до нових реалій. Метою дослідження є удосконалення теоретичних засад управління діяльністю торговельних підприємств шляхом виокремлення сучасних цифрових напрямів маркетингу в стратегії їхнього розвитку. В роботі використано метод аналізу та синтезу (для систематизації та виокремлення сучасних цифрових напрямів реалізації маркетингу в стратегії розвитку українських торговельних підприємств), регресійний метод (для прогнозування динаміки розвитку обсягів світового електронного роздрібного продажу), графічний метод (для візуалізації напрямів використання Інтернету у світі). В статті розглянуто сучасні тенденції динаміки світової електронної комерції, що надають поштовх до розвитку цифрової комерції українськими підприємцями. Наголошено на тому факті, що структура напрямів використання Інтернету у світі є мінливою та такою, що перерозподіляється у відповідь на запити споживачів, однак, самі категорії є сталими та відображують ключові аспекти використання Інтернету у сучасному світі. Доведено, що маркетингова стратегія торговельних підприємств на сучасному етапі повинна віддзеркалювати цифрові трансформації, адаптуючись до нових тенденцій та гнучко реагуючи на суспільні потреби. В даному контексті запропоновано сучасні цифрові напрями реалізації маркетингу в стратегії розвитку торговельних підприємств України, які дозволяють останнім отримувати конкурентну перевагу через покращення привабливості для клієнтів і оптимізацію бізнес-процесів, швидко адаптуватися до змін в ринкових умовах, реагувати на нові тренди, що робить стратегічне управління більш гнучким та ефективним.In today's business environment, where high technology is setting the rules of the game, digital marketing is becoming an important tool for achieving strategic growth for retailers. With the development of the Internet and digital technologies, business must evolve to adapt to new realities. The purpose of the study is to improve the theoretical foundations of managing the activities of trade enterprises by identifying modern digital marketing directions in their development strategy. The article uses the method of analysis and synthesis (to systematize and identify modern digital directions of marketing implementation in the development strategy of Ukrainian trade enterprises), the regression method (to forecast the dynamics of development of global electronic retail sales), and the graphical method (to visualize the directions of Internet use in the world). The article examines the current trends in the dynamics of global e-commerce, which give impetus to the development of digital commerce by Ukrainian entrepreneurs. It was emphasized the fact that the structure of the areas of Internet use in the world is changing and redistributed in response to consumer demands, however, the categories themselves are stable and reflect the key aspects of its modern use. It was proved that the marketing strategy of trade enterprises at the present stage should reflect digital transformations, adapting to new trends and responding flexibly to social needs. In this context, modern digital directions of marketing implementation in the development strategy of Ukrainian trade enterprises are proposed, which allow the latter to gain a competitive advantage by improving customer attractiveness and optimizing business processes, quickly adapt to changes in market conditions, respond to new trends, which makes strategic management more flexible and efficient.
Опис
Ключові слова
цифровий маркетинг, розвиток, стратегія, торговельне підприємство, електронна комерція, digital marketing, development, strategy, retailer, e-commerce
Цитування
Деділова Т. В. Цифровий маркетинг: ключові аспекти стратегічного зростання торговельних підприємств / Т. В. Деділова, Д. О. Касиля, В. К. Сідельнікова // Наукові перспективи. – 2023. – Вип. № 11 (41). – С. 485–494.