ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У публікації розглянуто проблему реалізації текстоцентричного підходу на заняттях з української мови як іноземної для формування граматичних компетентностей здобувачів освіти. Текстоцентричний підхід допоможе здобувачеві освіти засвоїти мовні знання, сформувати мовленнєві вміння та навички, осягнути структуру тексту й функції мовних одиниць у ньому, що сприяє формуванню й розвитку граматичних компетентностей. Зазначено, що текстоцентричний підхід сприяє формуванню граматичної компетентності іноземних здобувачів, що допоможе їм використовувати ті чи ті граматичні форми у процесі іншомовного спілкування. Читання текстів допомагає усвідомити особливості системи української мови, розвиває комунікативні компетентності, підвищує інтерес до оволодіння українською мовою. The publication examines the problem of implementing a text-centric approach in classes on the Ukrainian language as a foreign language for the formation of grammatical competences of students. The text-centric approach will help the learner to acquire language knowledge, to form speaking skills and abilities, to understand the structure of the text and the functions of language units in it, which contributes to the formation and development of grammatical competences. It is noted that the text-centric approach contributes to the formation of the grammatical competence of foreign learners, which will help them use certain grammatical forms in the process of foreign language communication. Reading texts helps to understand the peculiarities of the Ukrainian language system, develops communicative competence, and increases interest in mastering the Ukrainian language.
Опис
Ключові слова
текст, текстоцентричний підхід, граматична компетентність, українська мова, text, text-centric approach, grammatical competence, Ukrainian language
Цитування
Марцин С. О. Текстоцентричний підхід на заняттях з української мови як іноземної: формування граматичних компетентностей / С. О. Марцин // Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 24 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 57–59.