Фізична культура і спорт. Виклики сучасності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці наведені тези доповідей з питань вдосконалення підготовки спортсменів у різних видах спорту, психологічної підготовки у спорті та фізичному вихованні, застосування оздоровчих та здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі, оцінки рівня фізичної підготовленості та активності різних верств населення. В них відображені результати власних пошуків авторів у зазначених напрямах. Збірка орієнтована на здобувачів освіти всіх рівнів акредитації, викладачів закладів вищої та середньої освіти, тренерів з видів спорту, спортсменів. The collection contains abstracts of reports on improving the training of athletes in various types of sports, psychological training in sports and physical education, the use of health-improving and health-preserving technologies in the educational process, assessment of the level of physical fitness and activity of various segments of the population. They reflect the results of the authors' own searches in the indicated directions. The collection is aimed at education seekers of all levels of accreditation, teachers of higher and secondary education institutions, sports coaches, athletes.
Опис
Ключові слова
фізична культура, спорт, підготовка спортсменів, оздоровчі технології, здоров’язбережувальні технології, психологічна підготовка, фізичне виховання, physical culture, sports, training of athletes, health technologies, health-preserving technologies, psychological training, physical education
Цитування
Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 236 с. : іл., табл.