ВИХОВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ НАЦІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович
Анотація
У публікації досліджено виховання інтелектуальної еліти нації, що є однією з лейтмотивних тем сучасного педагогічного дискурсу. Безумовно, це аргументується тим, що саме інтелектуальна еліта закладає підвалини успішного майбутнього країни, поширює нові інноваційні погляди та ідеї. Зазначено, що в Україні прослідковуються позитивні тенденції переоцінки власних здобутків, прагнення їх змінювати й розвивати, запозичувати міжнародний досвід й тяжіти до нових технологій організації навчання. Постійний розвиток й плекання інтелектуальної еліти безумовно гарантує країні успішне й світле майбутнє. The publication examines the education of the nation's intellectual elite, which is one of the key themes of modern pedagogical discourse. Of course, this is argued by the fact that it is the intellectual elite that lays the foundations for the successful future of the country, spreads new innovative views and ideas. It is noted that positive trends of re-evaluating one's own achievements, striving to change and develop them, borrowing international experience and gravitating towards new technologies of educational organization are being observed in Ukraine. The constant development and nurturing of the intellectual elite definitely guarantees a successful and bright country future.
Опис
Ключові слова
освітній процес, виховання, інтелектуальна еліта, педагогічний дискурс, educational process, upbringing, intellectual elite, pedagogical discourse
Цитування
Чихаріна К. Виховання інтелектуальної еліти нації як педагогічна проблема / К. Чихаріна// Управління та інновації в освіті: досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 27–28 жовт. 2022. – Одеса, 2022. – C. 179–181.