ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто питання збереження та увічнення пам’яті про славетного українця Г. С. Сковороди. Формування національної свідомості українців сьогодні є актуальним завданням. Не останню роль в його реалізації відіграє постійне звернення до пам’яті про визначних суспільно-політичних та культурних діячів. Зазначено, що Григорій Савич Сковорода посідає унікальне місце в історії української і світової культури. Зрозуміло, що однією з найбільш дієвих форм вшанування пам’яті видатних людей інтелектуальної сфери є публікація і поширення їх творів та наукових розвідок про них та їх життя. Поряд з цим, важливу роль у збереженні минулого, формуванні історичної пам’яті і національної свідомості народу відіграє й популяризація історико-культурної спадщини. Традиції вшанування пам’яті про Григорія Савича Сковороду в Україні започатковані були ще у ХІХ столітті. Пройшовши нелегкі випробування часом та змінами політики пам’яті за різних політичних режимів, в роки незалежності України вони набули нового розвитку. Іменем філософа по всій Україні названо не тільки величезну кількість вулиць, а й цілі населені пункти. Багатьом науковим та освітнім установам присвоєно ім’я великого мислителя. Образ видатного мислителя увіковічений через встановлення меморіальних дошок на місцях, пов’язаних з його життям та діяльністю. The publication deals with the issue of preserving and perpetuating the memory of the famous Ukrainian H. S. Skovoroda. The formation of the national consciousness of Ukrainians is an urgent task today. Not the last role in its implementation is played by the constant appeal to the memory of outstanding socio-political and cultural figures. It is noted that Hryhoriy Savych Skovoroda occupies a unique place in the history of Ukrainian and world culture. It is clear that one of the most effective forms of commemorating outstanding people in the intellectual sphere is publication and dissemination of their writings and scholarly research about them and their lives. Along with this, the popularization of the historical and cultural heritage plays an important role in preserving the past, forming the historical memory and national consciousness of the people. The traditions of commemorating Hryhoriy Savich Skovoroda in Ukraine were started as early as the 19th century. Having passed difficult tested by time and changes in the politics of memory under different political regimes, they acquired a new development during the years of Ukraine's independence. Not only a huge number of streets, but also entire settlements are named after the philosopher throughout Ukraine. Many scientific and educational institutions are named after the great thinker. The image of the outstanding thinker is immortalized through the installation of memorial plaques in places related to his life and activities.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., історична пам’ять, історико-культурна спадщина, сковородинознавство, H. S. Skovoroda, historical memory, historical and cultural heritage, Skovorodastudies
Цитування
Гончарова О. Вшанування пам’яті Григорія Савича Сковороди в Україні / О. Гончарова // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 142–158.