РОМАНТИЗАЦІЯ ОБРАЗУ ДИТИНИ ТА СВІТУ ДИТИНСТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing
Анотація
У сучасних військових реаліях найбільшого резонансу викликають новини про жертви серед мирного населення, а саме серед дітей. Такі втрати відзиваються найсильнішою скорботою та сумом в суспільстві, адже дитина є значущим символом, який бере свій початок з давніх давен. Образ дитини та світ дитинства є міждисциплінарним питанням, яке досліджується досить активно та ефективно, але зважаючи на динамічність суспільних процесів, заявлена тематика знаходить нові форми вираження та нову актуальність. Велика кількість дитячих сюжетів у мистецтві, зокрема в літературі та живописі, віддзеркалюють прогрес динамічних процесів у реальному змісті дитинства та її символізації у культурі та суспільній свідомості. Романтизація образу дитини та світу дитинства існує на рівні архетипу, символу, якій є максимально наближеним до реальності життя, адже стратегія розвитку дитини та її зростання є незмінним механізмом, який реалізується в кожному поколінні, незалежно від епохи, культури, соціального статусу тощо. Автор ставить за мету дослідження особливостей сприйняття дитини та світу дитинства на різних етапах суспільного розвитку – від Середньовіччя до нинішнього часу, періоду військових дій в Україні. Тема «дитина та війна» сьогодні є дуже болючою, особливо для Україні в період військового стану. In today's military realities, the news of civilian casualties, particularly among children, is the most resonant. Such losses cause the strongest grief and sadness in society, because the child is a significant symbol that dates back to ancient times. The image of the child and the world of childhood is an interdisciplinary issue that is being researched quite actively and effectively, but in view of the dynamism of social processes, the stated topic finds new forms of expression and new relevance. A large number of children's subjects in art, particularly in literature and painting, reflect the progress of dynamic processes in the real content of childhood and its symbolisation in culture and public consciousness. The romanticisation of the image of the child and the world of childhood exists at the level of an archetype, a symbol, which is as close as possible to the reality of life, because the strategy of child development and growth is an unchanging mechanism that is implemented in every generation, regardless of era, culture, social status, etc. The author aims to study the peculiarities of the perception of the child and the world of childhood at different stages of social development - from the Middle Ages to the present, the period of military operations in Ukraine. The topic of "child and war" is very painful today, especially for Ukraine during the period of martial law.
Опис
Ключові слова
дитинство, військовий стан, російсько-українська війна, образ дитини, childhood, martial law, Russian-Ukrainian war, image of a child
Цитування
Лугова М. С. Романтизація образу дитини та світу дитинства / М. С. Лугова // Current development areas in social sciences in the modern world after February 24, 2022 : Collective monograph. – Riga : Baltija Publishing 2022. – С. 21–36. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-246-3-2