Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації призначені для виконання лабораторних робіт і самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди з дисципліни «Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин», які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / 091 Біологія в галузях знань 01 Середня освіта / 09 Біологія. Мета методичних рекомендацій полягає у поглибленні знань здобувачів про закономірності організації генеративного та вегетативного тіла рослин на рівні клітин, тканин, органів і організмів. Для занять запропоновано 12 тематичних лабораторних робіт. Methodological recommendations are intended for the performance of laboratory work and independent work of students of higher education of the first bachelor's level of the faculty of natural, special and health-preserving education of H. S. Skovoroda KhNPU from the discipline "Botany. Morphology and anatomy of plants" who study in the specialties 014 Secondary education (Biology and human health) / 091 Biology in the fields of knowledge 01 Secondary education / 09 Biology. The purpose of the methodological recommendations is to deepen the knowledge of the acquirers about the regularities of the organization of the generative and vegetative body of plants at the level of cells, tissues, organs and organisms. 12 thematic laboratory works are offered for classes.
Опис
Ключові слова
морфологія, анатомія, рослини, morphology, anatomy, plants
Цитування
Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка. Морфологія і анатомія рослин» : метод. рек. / Я. В. Гончаренко, Р. Є. Волкова, І. М. Журавльова, І. І. Батюченко, Д. В. Леонтьєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 56 с. : іл.