Щодо питання особливостей фізіологічного прояву емоційних реакцій людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
Відомо, що емоційна активація людини супроводжується не лише формуванням відповідного суб’єктивного стану, а й змінами у функціонуванні деяких фізіологічних систем. Нажаль, сьогоднішні дослідники сконцентрували увагу переважно на вивченні впливу стандартизованих стимулів на суб’єктивний прояв емоцій. Щодо фізіологічних корелятів емоційної активації людини у сучасних публікаціях зазначено у незначній кількості. Мета рукопису – розширити відомості щодо особливостей фізіологічних реакцій людини під час виникнення емоцій. Фізіологічні реакції людини під час виникнення емоцій проявляються у вісцеро-вісцеральному, вісцеро-соматичному, вісцеро-сенсорному, вісцеро-дермальному, сомато-вісцеральному та міміко-соматичному рефлексах. Найбільш вагомим корелятом емоційного збудження є зміни серцебиття. Напрямок і ступінь фізіологічних реакцій може варіювати залежно від типу емоції та індивідуальних особливостей людини. It is known that the emotional activation of a person is accompanied not only by the formation of a corresponding subjective state, but also by changes in the functioning of some physiological systems. Unfortunately, today's researchers have focused their attention mainly on the study of the influence of standardized stimuli on the subjective manifestation of emotions. Regarding the physiological correlates of emotional activation of a person in modern publications, it is indicated in an insignificant amount. The purpose of the manuscript is to expand information on the peculiarities of a person's physiological reactions during the emergence of emotions. Physiological reactions of a person during the emergence of emotions are manifested in viscero-visceral, viscero-somatic, viscero-sensory, viscero-dermal, somato-visceral and mimico-somatic reflexes. The most significant correlate of emotional arousal is changes in heart rate. The direction and degree of physiological reactions may vary depending on the type of emotion and individual characteristics of a person.
Опис
Ключові слова
емоції, фізіологічні реакції, рефлекси, emotions, physiological reactions, reflexes
Цитування
Пігулко Ю. А. Щодо питання особливостей фізіологічного прояву емоційних реакцій людини / Ю. А. Пігулко, А. В. Мамотенко // Global problems of improving scientific inventions : Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference, Copenhagen, Denmark, October 31 – November 03, 2023. – Copenhagen, 2023. – Pp. 44–48. URL: https://isg-konf.com/global-problems-of-improving-scientific-inventions/