Педагогіка партнерства як засіб партнерської взаємодії з батьками дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Collection «InterConf»
Анотація
У публікації досліджено педагогіку партнерства як засіб партнерської взаємодії з батьками дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. Підкреслено, що особливе значення для ефективної взаємодії з батьками дітей з ООП має період початкової освіти, коли батьки із задоволенням відвідують школу і цікавляться навчанням і поведінкою дитини. Це створює сприятливі умови для надання батькам психолого-педагогічної допомоги з виховання та розвитку дитини в сім'ї. Зазначено, що систематичний підхід до розгляду проблеми партнерської взаємодії з батьками дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами в закладі освіти спостерігається в тому, що заклад не працює у цьому напрямі епізодично, це постійна, послідовна робота, спрямована на реалізацію потенційних можливостей дітей, формування індивідуальної освітньої траєкторії кожної дитини, проведення діагностичних досліджень серед учнів і їх батьків з метою організації інклюзивного освітнього середовища. The publication examines partnership pedagogy as a means of partnership interaction with parents of children of primary school age with special educational needs. It is emphasized that the period of primary education, when parents are happy to attend school and are interested in the child's learning and behavior, is of particular importance for effective interaction with parents of children with SEN. This creates favorable conditions for providing parents with psychological and pedagogical assistance in the upbringing and development of the child in the family. It is noted that a systematic approach to the consideration of the problem of partnership interaction with parents of children of primary school age with special educational needs in the educational institution is observed in the fact that the institution does not work in this direction episodically, it is a constant, consistent work aimed at realizing the potential opportunities of children, forming individual educational trajectory of each child, conducting diagnostic studies among students and their parents with the aim of organizing an inclusive educational environment.
Опис
Ключові слова
педагогіка партнерства, партнерська взаємодія, діти з особливими освітніми потребами, початкова освіта, інклюзивна освіта, partnership pedagogy, partnership interaction, children with special educational needs, primary education, inclusive education
Цитування
Єсьман І. В. Педагогіка партнерства як засіб партнерської взаємодії з батьками дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами / І. В. Єсьман // Science in the Environment of Rapid Changes : Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference, Brussels, Belgium, February 6–8, 2023. – Brussels, 2023. – Pp. 119–122. – https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2285