The didactic system of training prospective teachers for the pupil's creative development

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
European institute of further education
Анотація
The article is devoted to solving the problem of training teachers for the creative development of students. The purpose of the study is to substantiate the didactic system of training future teachers for the creative development of students. To solve the set goal, the following research methods were used: theoretical (analysis of philosophical, sociological, cultural, art, psychological, pedagogical scientific knowledge); empirical (observation, expert evaluations, generalization of information, conversations, interviews, questionnaires, testing; pedagogical experiment). The research substantiates the didactic system, which is aimed at preparing future teachers for the creative development of students. The theoretical-methodological basis of the study was made up of such basic approaches as: systemic, acmeological, axiological, activity-based, competence-based, and person-oriented. In the structure of the readiness of teachers for the creative development of the student, interrelated components are distinguished – motivational, cognitive-creative, operational-active, reflective, when determining the content of which the educational and qualification characteristics of future teachers were taken into account, as well as the peculiarities of preparation for this type of activity. In the study, a didactic system of teacher training was theoretically substantiated and developed, which contains conceptual-target, projective-content, procedural-technological, control-evaluation subsystems. Further research is aimed at implementing the developed didactic system. Стаття присвячена вирішенню проблеми підготовки вчителя до творчого розвитку учнів. Мета дослідження – обґрунтувати дидактичну систему підготовки майбутніх учителів до творчого розвитку студентів. Для вирішення поставленої мети використано такі методи дослідження: теоретичний (аналіз філософських, соціологічних, культурологічних, мистецтвознавчих, психологічних, педагогічних наукових знань); емпіричні (спостереження, експертні оцінки, узагальнення інформації, бесіди, бесіди, анкетування, тестування; педагогічний експеримент). У дослідженні обґрунтовано дидактичну систему, яка спрямована на підготовку майбутніх учителів до творчого розвитку студентів. Теоретико-методологічну основу дослідження склали такі основні підходи, як: системний, акмеологічний, аксіологічний, діяльнісний, компетентнісний, особистісно-орієнтований. У структурі готовності вчителя до творчого розвитку студента виділяють взаємопов’язані компоненти – мотиваційний, пізнавально-творчий, операційно-діяльнісний, рефлексивний, при визначенні змісту яких враховувалися освітньо-кваліфікаційні характеристики майбутніх учителів. рахунку, а також особливості підготовки до даного виду діяльності. У дослідженні теоретично обґрунтовано та розроблено дидактичну систему підготовки вчителя, яка містить концептуально-цільову, проективно-змістову, процесуально-технологічну, контрольно-оцінювальну підсистеми. Подальші дослідження спрямовані на впровадження розробленої дидактичної системи.
Опис
Ключові слова
didactic system, training, teachers, creative development, puple, дидактична система, навчання, педагоги, творчий розвиток, учень
Цитування
Zhernovnykova O. The didactic system of training prospective teachers for the pupil's creative development / O. Zhernovnykova, O. Mkrtichan // Innovative vector of education development in the era of global challenges : monograph / еdit. Yu. Boichuk, N. Tkachova. – Podhájska, 2023. – Pp. 370–452.