SOUNDCARDSCIENTIFICKIT – ЗАСІБ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ТА ГЕНЕРАЦІЇ СИГНАЛІВ ЗВУКОВОЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет. імені Бориса Грінченка
Анотація
Проаналізовано найбільш розповсюджене безкоштовне та умовно безкоштовне програмне забезпечення для аналізу та генерації звукових сигналів, робота якого ґрунтується на використанні АЦП (аналогово-цифровий перетворювач) та ЦАП (цифро-аналоговий перетворювач) звукової карти комп’ютера. Показано, що практично відсутнє вітчизняне україномовне програмне забезпечення для роботи з АЦП та ЦАП звукової карти. На кафедрі хімії та фізики ХНПУ ім. Г. С. Сковороди розробляється програмнометодичний комплекс SchoolKit (ПМК), одним із застосунків якого є SoundCardScientificKit. Він включає аналізатор звукових сигналів, генератор сигналів спеціальної форми та спектрометр-частотомір. Даний програмний засіб є універсальний. Тому може бути застосований, як в науково-дослідницькій роботі, так і для демонстрації фізичних, явищ, що пов’язані зі звуковими або електричними коливаннями низької частоти від 20 до 20000 Гц. Описано основні функції та інтерфейс застосунку SoundCardScientificKit. Проведено тестування генератора сигналів спеціальної форми додатку SoundCardScientificKit із застуванням звукової карти Realteck High Definition Audio. Показано, що відтворення запрограмованої частоти відбувається з високою точністю. Проаналізовано принципові схеми підсилювачів потенціалів що використовувалися при розробці електрокардіографів, міографів тощо. Розроблено просту схему підсилювача біопотенціалів на основі трьох мікросхем TL082, що включає високоефективний фільтр перешкод частотою 50Гц. Показано, що даний підсилювач може бути використаний для отримання ЕКГ (електрокардіограми). Особлива увага звертається на екологічні аспекти творчої діяльності учнів. Пропонується при розробці електронних пристроїв, за можливістю, використовувати техніку, що потребує утилізації. Повторне використання непридатної до застосування за своїм призначенням техніки, не тільки знімає проблеми пов’язані з її переробкою, а й дозволяє учням ознайомитись із принципами її роботи та конструктивними особливостями. The authors analyse the most common free and shareware software for analysis and generation of sound signals, which is based on the use of ADC (analogue-to-digital converter) and DAC (digital-to-analogue converter) of a computer sound card. With the accordance to the present paper, there is practically no domestic Ukrainian-language software for working with ADC and DAC sound cards. The authors propose to use affordable personal mobile cardiographs, both for the study of biopotentials and the processing of other low-frequency signals. The staff of Chemistry Department of H. S. Skovoroda KhNPU has been developing a software and methodological complex of SchoolKit, one of the applications of which is called SoundCardScientificKit. It includes an audio signal analyzer, a special shape signal generator, and a frequency spectrometer. This software is universal and widely used. Therefore, it can be used both in research, and to demonstrate physical phenomena associated with sound or electrical oscillations of low frequency from 20 to 20,000 Hz. The main functions and interface of the SoundCardScientificKit software are described. The authors conducted testing the special form signal generator of the SoundCardScientificKit application with Realteck High Definition Audio sound card. The results showed the reproduction of the programmed frequency to be occuring with high accuracy. The principle circuits of potential amplifiers used in the development of electrocardiographs, myographs, etc., were analyzed. A simple circuit of the biopotential amplifier based on three TL082 chips has been developed, which includes a high-efficiency noise filter with a frequency of 50 Hz. The paper shows this amplifier to have been used to obtain an ECG (electrocardiogram). Particular attention is paid to the environmental aspects of the creative activity of students. The authors suggest that, when developing electronic devices, if possible, one can use the equipment that requires disposal. Reusing unusable equipment not only removes the problems associated with processing, but also allows students to learn about the principles of operation and design features.
Опис
Ключові слова
SchoolKit, SoundCardScientificKit, звукова карта, осцилограф, генератор, біопотенціали, електрокардіограф, TL082, STEM, sound card, oscilloscope, generator, electrocardiograph
Цитування
Винник О. Ф. SoundCardScientificKit – засіб цифрової обробки та генерації сигналів звукової та ультразвукової частоти для навчально-дослідницької роботи / О. Ф. Винник, Т. Є. Комісова, Р. І. Кратенко // Open educational e-environment of modern university [Електронне видання]. – Київ, 2022. – № 13. – С. 1–19.