Актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Мета. Визначення факторів, що визначають ефективність маркетингової діяльності підприємства в умовах висококонкурентного ринкового середовища, та обґрунтування заходів, що сприяють підвищенню цього рівня для підприємств матеріальної сфери виробництва. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є спеціалізовані наукові видання і матеріали періодичних видань. Результати. Сучасна маркетингова діяльність підприємства є багатоаспектним та комплексним явищем, на ефективність якого впливає низка факторів: визначення цільової аудиторії , якість продукту або послуги, використання правильних маркетингових каналів, об’єктивне вимірювання та аналіз результатів, конкурентне ринкове середовище. Говорячи, про ефективність маркетингової діяльності підприємства слід також розуміти певні особливості, які визначаються його галузевою приналежністю. Отже, для підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства промисловості слід звернути увагу на такі актуальні аспекти цього процесу: перманентне проведення дослідження ринку, визначення конкурентних переваг в розрізі конкретного продукту, використання цільових маркетингових каналів, формування і просування бренду, оптимізація виробничих процесів. Таким чином, маркетингова діяльність сучасного підприємства перебуває під впливом низки факторів, які значним чином визначають її ефективність, а отже, мають бути враховані під час її побудови і оцінювання її результативності. Особливо це стає важливим в умовах висококонкурентного ринкового середовища, коли на перший план виходить чітке бачення цільової аудиторії та розуміння вподобань ті критеріїв вибору товару конкретним клієнтом. Наукова новизна. Уточнено фактори, які здійснюють визначний вплив на ефективність маркетингової політики підприємства та сформовано перелік напрямків підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства матеріальної сфери виробництва. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані науковцями, керівниками та власниками підприємств при обґрунтуванні ефективних напрямків маркетингової діяльності підприємства. Purpose. Determination of the factors that determine the effectiveness of the marketing activity of the enterprise in the conditions of a highly competitive market environment, and justification of measures that contribute to the increase of this level for enterprises of the material sphere of production. Methodology of research. The study used methods of analysis and synthesis, the method of logical analysis. The information resources of the study are specialized scientific publications and periodical materials. Results. Modern marketing activity of an enterprise is a multifaceted and complex phenomenon, the effectiveness of which is influenced by a number of factors: definition of the target audience, quality of the product or service, use of the right marketing channels, objective measurement and analysis of results, competitive market environment. Speaking about the effectiveness of the marketing activity of the enterprise, one should also understand certain features that are determined by its branch affiliation. Therefore, in order to increase the effectiveness of the marketing activity of an industrial enterprise, attention should be paid to the following relevant aspects of this process: permanent market research, determination of competitive advantages in terms of a specific product, use of target marketing channels, formation and promotion of a brand, optimization of production processes. Thus, the marketing activity of a modern enterprise is under the influence of a number of factors that significantly determine its effectiveness, and therefore, must be taken into account during its construction and evaluation of its effectiveness. This becomes especially important in the conditions of a highly competitive market environment, when a clear vision of the target audience and an understanding of the preferences and criteria for product selection by a specific customer come to the fore. Originality. Factors that have a significant impact on the effectiveness of the company's marketing policy have been specified, and a list of directions for improving the effectiveness of the marketing activity of the company in the material sphere of production has been created. Practical value. The results of the study can be used by scientists, managers and owners of enterprises when justifying the effective directions of marketing activities of the enterprise.
Опис
Ключові слова
маркетингова діяльність, ефективність, підприємство, фактори впливу, аспекти підвищення ефективності, marketing activity, efficiency, enterprise, influencing factors, aspects of efficiency improvement
Цитування
Деділова Т. В. Актуальні аспекти підвищення ефективності маретингової діяльності підприємства / Т. В. Деділова, І. В. Осьмірко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. / ХНАДУ. – Харків, 2023.− № 1 (30). – С. 117-125.