ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У РЕФОРМІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано інноваційні ідеї В. О. Сухомлинського у реформі Нової української школи. Педагогіка партнерства, ідея гуманістичного та морально-етичного виховання школярів, дитиноцентризм та ідея навчання упродовж життя є основою педагогічних поглядів як Василя Олександровича, так і реформи Нової української школи. Зазначено, що формування у дітей звички навчатися упродовж життя, позитивного ставлення до навчання та школи, показуючи нерозривність навчання і виховання можливо лише внаслідок позитивного та гуманного ставлення до дитини як особистості. Учитель повинен доводити своїми діями як дітям, так і батькам, важливість дитини в освітньому процесі, показувати свою любов та повагу до неї, толерантне ставлення чим і створювати позитивний емоційний фон для отримання знань. The publication analyzes the innovative ideas of V. O. Sukhomlynskyi in the reform of the New Ukrainian School. Pedagogy partnerships, the idea of humanistic and moral and ethical education of schoolchildren, child-centeredness and the idea of lifelong learning are the basis of the pedagogical views of both Vasyl Oleksandrovych and the reform of the New Ukrainian School. It is noted that the formation of the habit of lifelong learning in children, a positive attitude towards learning and school, showing the inseparability of learning and education is possible only as a result of a positive and humane attitude towards the child as an individual. The teacher must prove by his actions to both children and parents the importance of the child in the educational process, show his love and respect for him, a tolerant attitude and create a positive emotional background for acquiring knowledge.
Опис
Ключові слова
інноваційна педагогіка, освітній процес, Сухомлинський В. О., педагогічна спадщина, Нова українська школа, аспірантські роботи, innovative pedagogy, educational process, V. O. Sukhomlynskyi, pedagogical heritage, New Ukrainian School, postgraduate works
Цитування
Бондаренко Д. Р. Інноваційні ідеї В. О. Сухомлинського у реформі Нової української школи / Д. Р. Бондаренко // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 7–9.