Щодо розірвання трудового договору за п.1 ст.40 КЗпП України в умовах режиму воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Анотація
У роботі наголошується на тому, що обов’язковим елементом дотримання законності розірвання трудового договору за п.1 ст.40 КЗпП України є виконання вимог ч.1 ст.49-2 КЗпП України, яка визначає, що «про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці» та ч.3 ст.49-2 КЗпП України, яка встановлює наступну норму: «Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, крім випадків, передбачених цим Кодексом. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно". Робиться висновок, що якщо на момент попередження працівника про наступне звільнення не було вакантних посад на даному підприємстві, в установі, організації, то роботодавцю немає чого пропонувати такому працівнику, а отже, потрібно лише на упередження потенційних претензій у випадку виникнення трудового спору детально обґрунтувати у наказі, чому працівнику не пропонується інша посада із посиланням на наявний штатний розпис. The work emphasizes that a mandatory element of compliance with the legality of termination of an employment contract under clause 1 of article 40 of the Labor Code of Ukraine is the fulfillment of the requirements of part 1 of article 49-2 of the Labor Code of Ukraine, which specifies that "employees are personally warned about the next release no later than two months" and Part 3 of Article 49-2 of the Labor Code of Ukraine, which establishes the following norm: "At the same time as warning of dismissal in connection with changes in the organization of production and work, the owner or a body authorized by him offers the employee another job at the same enterprise, institution, organization, except for the cases stipulated by this Code. In the absence of work in the relevant profession or specialty, as well as in the case of the employee's refusal to be transferred to another job at the same enterprise, institution, organization, the employee, at his own discretion, applies for help to the state employment service or finds employment on his own." It is concluded, that if at the time of warning the employee about the next dismissal there were no vacant positions at the given enterprise, institution, organization, then the employer has nothing to offer such an employee, and therefore, it is only necessary to prevent potential claims in the event of a labor dispute to justify in detail in the order why the employee is not offered another position with reference to the existing staff list.
Опис
Ключові слова
трудовий договір, розірвання трудового договору, працівник, роботодавець, п.1 ст.40 КЗпП України, employment contract, termination of employment contract, employee, employer, clause 1 of article 40 of the Labor Code of Ukraine
Цитування
Коваленко О. О. Щодо розірвання трудового договору за п.1 ст.40 КЗпП України в умовах режиму воєнного стану / О. О. Коваленко // Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Осінні юридичні читання – 2022», Вінниця, 24 листоп. 2022 р. – Вінниця, 2022. – Вип. 32. – С. 495–499.