РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАГІСТРІВ У КУРСІ «ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток критичного мислення майбутніх педагогів у курсі «Тестові технології в освіті». Тестові технології кілька десятиліть активно застосовуються у навчанні різних предметів, у тому числі іноземних мов, під час організації поточного, модульного й підсумкового контроля, в тому числі зовнішнього (ЗНО, НМТ, міжнародно визнані тести Кембриджського синдикату, TOEFL, GRE, IELTS etc). Дисципліна «Тестові технології в освіті» має створити у здобувачів теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу тестування, ознайомити магістрантів з підходами до тестування та розробки тестових завдань / тестів; розглянути найбільш відомі тестові формати, їх переваги та недоліки; продемонструвати, чим визначається відповідність обраного тестового завдання об’єкту контролю; на базі одержаних теоретичних знань розвивати творче методичне мислення здобувачів, яке допоможе у вирішенні різноманітних методичних задач в освітньому процесі. The publication analyzes the development of critical thinking of future teachers in the course "Test technologies in education". Test technologies have been actively used for several decades in the teaching of various subjects, including foreign languages, during the organization of current, modular and final control, including external (external examination, NMT, internationally recognized tests of the Cambridge Syndicate, TOEFL, GRE, IELTS, etc.). The discipline "Test technologies in education" should create a theoretical base for applicants that reveals the general and special regularities of the testing process, familiarize graduate students with approaches to testing and development of test tasks / tests; consider the most famous test formats, their advantages and disadvantages; to demonstrate how the compliance of the selected test task with the object of control is determined; on the basis of the obtained theoretical knowledge, to develop the creative methodical thinking of the applicants, which will help in solving various methodical problems in the educational process.
Опис
Ключові слова
освітній процес, критичне мислення, тестові технології, майбутні педагоги, educational process, critical thinking, test technologies, future teachers
Цитування
Тучина Н. В. Розвиток критичного мислення магістрів у курсі «Тестові технології в освіті» / Н. В. Тучина // «Велике і вічне...»: Михайло Федосійович Гетманець : матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 15–16 верес. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2023. – С. 121–124.