Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/127
Title: ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ УЧНІВ
Authors: Довженко, Т. О.
Keywords: педагогічна освіта
учитель
лекторій
батьківські збори
консультація
педагогическое образование
учитель
лекторий
родительские собрания
консультация
pedagogical education
teacher
lectures
parent meetings
consultation
Issue Date: 2016
Publisher: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Citation: Довженко Т. О. Досвід підготовки майбутніх учителів до організації педагогічної просвіти батьків учнів / Т. О. Довженко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: А. В.Троцко та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 39. - С. 37-46.
Abstract: У статті автор розкрив досвід підготовки майбутніх учителів до організації педагогічної просвіти батьків учнів на прикладі факультету початкового навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У ході дослідження підтверджено, що дисципліни психолого-педагогічного циклу володіють значним виховним та соціалізуючим потенціалом. При відборі змісту такої просвіти батьків необхідно враховувати характеристики сім’ї: тип сім’ї (повна, неповна, нуклеарна, розширена), вік батьків, їх освітній рівень і професійну приналежність, соціально-економічне положення сім’ї, чи полягають батьки в повторному шлюбі, чи є обидва батька рідними, родові і національні традиції сім’ї, відношення до релігії, тип взаємин в сім’ї і тип (стиль) сімейного виховання. Важливо при відборі змісту педагогічної просвіти батьків враховувати темперамент дитини, віковий етап розвитку дитини, його фізичне і психічне здоров’я, наявність і характер порушень в розвитку дитини, характер і причини девіантної поведінки. В статье раскрыт опыт подготовки будущих учителей к организации педагогического просвещения родителей учащихся на примере факультета начального обучения Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. Автором представлен опыт успешного решения вопроса педагогического управления практической работой младших школьников, раскрытие студентам многоаспектности проблемы «школа – младший школьник – семья», обеспечение формирования умений работы с родителями. Указано, что программой курса «Педагогика семейного воспитания» предусмотрено изучение такой тематики: «Исторические аспекты семейного воспитания, семейная педагогика и семейное воспитание, функции и взаимоотношения в семье, воспитательный потенциал семьи, психолого-педагогические основы семейного воспитания, социальное и эмоциональное развитие личности». Сделан вывод о том, что образовательный заказ разных семей будет иметь свою специфику. С учетом этой специфики и должна формироваться система педагогического просвещения родителей. The article reveals the experience of training future teachers to the organization of pedagogical education of pupils’ parents on the example of the primary education faculty of G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The author presents the experience of the successful solution of the problem of the pedagogical management of younger pupils’ practical work, the explanation of multidimensionality of the problem "school – younger pupil – family" to students, the ensurance of the formation of skills for work with parents. It is noted that the program of the course "Pedagogy of Family Education" provides studying of such topics as "Historical aspects of family education, family pedagogy and family education, functions and relationship in a family, a family’s educational potential, psychological-pedagogical bases of family education, a personality’s social and emotional development". It is concluded that different families’ educational request has its own specifics. Taking into account the specifics, the system of parents’ pedagogical education should be formed.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/127
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Довженко.pdf489.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.