ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено роботу з батьками дітей, які мають порушення мовленнєвого розвитку в умовах закладів дошкільної освіти. Сучасні інформаційні комп’ютерні технології (ІКТ) дедалі більше впроваджують у різні сфери життя, стають невіддільною частиною сучасної культури, у тому числі і у сфері освіти. Використання ІКТ органічно доповнює традиційні форми просвітницької роботи, розширюючи можливості взаємодії логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення. Зазначено, що використання ІКТ-технологій сприяє налагодженню ефективної комунікації між логопедом та батьками; логопедам дозволяє швидко оновлювати актуальну інформацію та своєчасно отримати зворотний зв’язок від батьків; батькам дітей з порушеннями мовлення дозволяє забезпечити широкий, безперешкодний доступ до необхідної інформації та формуванню корекційно-педагогічної компетентності. The publication examines work with parents of children with speech development disorders in the conditions of preschool education institutions. Modern information and computer technologies (ICT) are increasingly being introduced into various spheres of life, become an integral part of modern culture, including in the field of education. The use of ICT organically complements traditional forms of educational work, expanding the opportunities for speech therapy interaction with parents of children with speech disorders. It is noted that the use of ICT technologies helps to establish effective communication between the speech therapist and parents; allows speech therapists to quickly update relevant information and receive timely feedback from parents; allows parents of children with speech disorders to have wide, unhindered access to the necessary information and the formation of corrective and pedagogical competence.
Опис
Ключові слова
мовленнєві порушення, розвиток мовлення, логопедія, інформаційні комп’ютерні технології, педагогічна взаємодія, магістерські роботи, speech disorders, speech development, speech therapy, computer information technologies, pedagogical interaction, master's theses
Цитування
Шебаліна О. О. Просвітницька робота з батьками дітей, які мають порушення мовленнєвого розвитку в умовах ЗДО / О. О. Шебаліна // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 100–125.