ФОРМУВАННЯ ГНУЧКИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS) У МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ ПІД ЧАС ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування гнучких навичок (soft skills) у майбутніх правознавців під час іншомовної підготовки. Здатність до комунікації є основою для успішного спілкування в будь-якій професійній діяльності. У роботі правознавців ця якість є особливою, оскільки знаряддям їхньої діяльності є не лише знання нормативної правової документації, але й уміння працювати з людьми, які мають проблеми в правовій галузі. Установлення контакту й налагоджування ділових відносин є одним із завдань успішного правознавця. Зазначено, що існує зв'язок між іншомовною підготовкою майбутніх правознавців і формуванням їхніх гнучких навичок. The publication examines the formation of soft skills in future legal scholars during foreign language training. The ability to communicate is the basis for successful communication in any professional activity. In the work of legal scholars, this quality is special, since the tool of their activity is not only knowledge of normative legal documentation, but also the ability to work with people who have problems in the legal field. Establishing contact and establishing business relations is one of the tasks of a successful lawyer. It is noted that there is a connection between the foreign language training of future legal scholars and the formation of their flexible skills.
Опис
Ключові слова
гнучкі навички, soft skills, майбутні правознавці, професійна підготовка, іншомовне спілкування, аспірантські роботи, flexible skills, future jurists, professional training, foreign language communication, postgraduate works
Цитування
Фідяєва Т. С. Формування гнучких навичок (soft skills) у майбутніх правознавців під час іншомовної підготовки / Т. С. Фідяєва // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 97–100.