CУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКО-ШКІЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування університетсько-шкільних кластерів. Освітні кластери формуються шляхом об’єднання різних організацій: шкіл, університетів, державних установ, приватних підприємств, науководослідницьких інститутів тощо. Наведено основні чинники, які важливо врахувати пристворенні університетсько-шкільного кластеру. Зазначено, що формування університетсько-шкільного кластеру – процес довготривалий, складний та багатоаспектний. Саме тому такий кластер має будуватися поступово та поетапно і мати чітку мету та завдання. Також стимулювання процесу його створення має бути необхідним складником регіональної економічної політики. The publication examines the formation of university-school clusters. Educational clusters are formed by uniting various organizations: schools, universities, state institutions, private enterprises, research institutes, etc. The main factors that are important to take into account when creating a university-school cluster are given. It is noted that the formation of a university-school cluster is a long-term, complex and multifaceted process. That is why such a cluster should be built gradually and in stages and have a clear goal and task. Also, stimulating the process of its creation should be a necessary component of regional economic policy.
Опис
Ключові слова
освітні кластери, інноваційна діяльність, освітній процес, educational clusters, innovative activity, educational process
Цитування
Собченко Т. М. Cутність формування університетсько-шкільних кластерів / Т. М. Собченко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 330–332.