ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК УМОВА ОВОЛОДІННЯ ЛЕКСИЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування пізнавального інтересу до вивчення іншомовної лексики. Пізнавальний інтерес, у сутності якого розкривається прагнення осягнути природу явищ, пізнати їхні теоретичні та наукові основи, є найсильнішим мотивом навчання. Зазначено, що однією з найважливіших умов розвитку інтересу до навчання є активізація пізнавальної діяльності через залучення учнів до розв’язання складних пізнавальних завдань на уроках англійської мови, що забезпечує формування навичок продуктивного та довгострокового засвоєння знань, аналітичного й системного мислення та стійкої концентрації уваги. The publication examines the formation of cognitive interest in the study of foreign language vocabulary. Cognitive interest, the essence of which reveals the desire to understand the nature of phenomena, to know their theoretical and scientific foundations, is the strongest motive for learning. It is noted that one of the most important conditions for the development of interest in learning is the activation of cognitive activity through the involvement of students in solving complex cognitive tasks in English lessons, which ensures the formation of skills for productive and long-term assimilation of knowledge, analytical and systematic thinking, and sustained concentration of attention.
Опис
Ключові слова
англійська мова, лексика, пізнавальний інтерес, вивчення мови, студентські роботи, English language, vocabulary, cognitive interest, language learning, student works
Цитування
Ільченко А. Р. Пізнавальний інтерес як умова оволодіння лексичною компетентністю англійської мови / А. Р. Ільченко, О. І. Башкір // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 123–124.