ВИВЧЕННЯ АКСІОЛОГІЇ МОВИ Й МОВЛЕННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано аксіологічні аспекти мови й мовлення. Ціннісні орієнтації мовця, відбиті в його мові й мовленні є предметом дослідження аксіології. Зазначено, що цінності включають об'єктивний і суб'єктивний аспекти. Ціннісна свідомість людини (думки, оцінки, смаки, ідеали, норми) і світ цінностей формують аксіосфери. Виділяють дві основні системи, в яких функціонують цінності: культура і дискурс. The publication analyzes the axiological aspects of language and speech. The speaker's value orientations, reflected in his language and speech, are the subject of axiology research. It is noted that values include objective and subjective aspects. The value consciousness of a person (thoughts, evaluations, tastes, ideals, norms) and the world of values form axiospheres. There are two main systems in which values function: culture and discourse.
Опис
Ключові слова
аксіологія, мовлення, ціннісні орієнтації, дискурс, магістерські роботи, axiology, speech, value orientations, discourse, master's theses
Цитування
Закірова Д. В. Вивчення аксіології мови й мовлення: сучасний стан / Д. В. Закірова, Я. Ю. Сазонова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 108–109.